« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Hořesedly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

148 a.priloha_709560329_0_DIO_47-3-2019_platne (1).pdf (358.39 kB)
oDOPRAVNÍ ZNAČENÍ-
<br> PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> „555 WE 89% A
<br> &&
<br> $:me “Žim M
<br> M
<br> Vypraývfal: XXXXXX XXXXXX Zodpovědný projektant.kontrola: tel.:? XXXXXXX.e-mail: frolik©adsum.cz XXXXXX XXXXXX
<br> v-
<br> OBEC HOŘESEDLY oDOPRAVNÍZNAČENÍ-
<br> Hořesedly 92 270 04 Hořesedly PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> ADSUM spol.s r.o.RISL s.r.o.'
<br> U Vodárny 461.253 01 Hostivice
<br> Investor
<br> Objednatel: Ha
<br> (ra :.<.> -uuamn
<br> Stavba: Číslo zakázky: DlO-A7-3/201 9
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A čov HORESEDLY
<br> Měřítko: '
<br> Objekt:
<br> Počet formátů; 5xAli Čislo přílohy: Paré:
<br> Qopravně inženýrské opatření - DIO,Cástečná uzavírka silnice I/6 - SSZ Uplné uzavírky silnic |||/2211 a III/2264
<br> Celková situace - rozdělení úseků stavby Splaškové kanalizace a ČOV Hoř e
<br> —--—- Úseky silnice I/6 Částečné uzavírky - semafory
<br> —-- (Jseky silnic |||/2211 a |||/22:5 Uplně uzavírky + objízdné trasy
<br> —— Úseky MK (místní komunikace) Uplně uzavírky
<br> Celková situace - související uzavírky silnic |||.tříd Splašková kanalizace a ČOV Hořesedly'
<br>.' lub-— __ HII ?.:„ 2m ',<.> „„.<.>.-a.? I.;: "„ mlh,; S “slin „mg—_) “" <.>,<.>.<.> m 2 I "II _' ňu J F.<.> ll'blnrflu l.<.>.m,“ Vodou „„ n'fi._ ruda—_ EU Horovičky ' KNŠŽQYDS
<br> ?
<br>,<.> 5
<br> € != Ma.—.n _ : ; esovico "151% 5.H]."'" m ",? 4-._ _,M *“ ' *“
<br> ČSN EN ISO 9001:2001 „„ _____
<br> Schematický plánek D0- Částečná uzavírka sil.I/ó Splašková kanalizace a ČOV Hořesedly
<br> Dopravní značení v místě stavbv MKústícído úseku 3%;
<br> řízeného světly
<br> Čelo uzavírky
<br> (—
<br> PRACOVNÍ ÚSEK
<br> STOKA „A.l' - 1.20 m
<br> STOKA.<.> C" - 210 m
<br> STOKA.cz - 100 m 20m zna/b á 10-15 m ' *
<br> Čelo uzavírkv v exlravilánu
<br> g : E E ? š Dopravní značení 200m lOlIm 100111 lOUm mnm V místě stavby
<br> : <.>
<br> Čelo uzavírky v intravilánu
<br> Dopravní značení 100-150m lUOm "mm v místě stavby
<br> Schematický plánek D0- Úplná uzavírka MK
<br> Splašková kanalizace a Č...
148. priloha_709560329_1_2019-34956.pdf (200.05 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00S7MPE
MURAX00S7MPE
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/34956/2019/Vav RISL s.r.o <.>
IČO 45310653
U Vodárny č.p.461
253 01 Hostivice <,>
kterého zastupuje
ADSUM spol.s r.o <.>
IČO 45144991
Havlíčkova č.p.923
273 51 Unhošť
<br> Č.j.: MURA/44166/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
rvavruskova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 16.9.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/34956/2019/Vav <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 15.7.2019 podala společnost RISL s.r.o <.>,IČO 45310653 <,>
U Vodárny č.p.461,253 01 Hostivice (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-107111-2/ČJ-2019-011206 ze dne 15.4.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích na silnicích III.tříd na okrese Rakovník,z důvodu úplné uzavírky
silnice č.III/2284 v k.ú.Hořesedly v rámci výstavby splaškové kanalizace v obci Hořesedly <.>
<br>
<br> Podmínky provedení přechodného do...

Načteno

edesky.cz/d/3261191

Meta

Dopravní informace   Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz