« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Hořesedly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

148 a.priloha_709560329_0_DIO_47-3-2019_platne (1).pdf (358.39 kB)
oDOPRAVNÍ ZNAČENÍ-
<br> PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> „555 WE 89% A
<br> &&
<br> $:me “Žim M
<br> M
<br> Vypraývfal: XXXXXX XXXXXX Zodpovědný projektant.kontrola: tel.:? XXXXXXX.e-mail: frolik©adsum.cz XXXXXX XXXXXX
<br> v-
<br> OBEC HOŘESEDLY oDOPRAVNÍZNAČENÍ-
<br> Hořesedly 92 270 04 Hořesedly PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> ADSUM spol.s r.o.RISL s.r.o.'
<br> U Vodárny 461.253 01 Hostivice
<br> Investor
<br> Objednatel: Ha
<br> (ra :.<.> -uuamn
<br> Stavba: Číslo zakázky: DlO-A7-3/201 9
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A čov HORESEDLY
<br> Měřítko: '
<br> Objekt:
<br> Počet formátů; 5xAli Čislo přílohy: Paré:
<br> Qopravně inženýrské opatření - DIO,Cástečná uzavírka silnice I/6 - SSZ Uplné uzavírky silnic |||/2211 a III/2264
<br> Celková situace - rozdělení úseků stavby Splaškové kanalizace a ČOV Hoř e
<br> —--—- Úseky silnice I/6 Částečné uzavírky - semafory
<br> —-- (Jseky silnic |||/2211 a |||/22:5 Uplně uzavírky + objízdné trasy
<br> —— Úseky MK (místní komunikace) Uplně uzavírky
<br> Celková situace - související uzavírky silnic |||.tříd Splašková kanalizace a ČOV Hořesedly'
<br>.' lub-— __ HII ?.:„ 2m ',<.> „„.<.>.-a.? I.;: "„ mlh,; S “slin „mg—_) “" <.>,<.>.<.> m 2 I "II _' ňu J F.<.> ll'blnrflu l.<.>.m,“ Vodou „„ n'fi._ ruda—_ EU Horovičky ' KNŠŽQYDS
<br> ?
<br>,<.> 5
<br> € != Ma.—.n _ : ; esovico "151% 5.H]."'" m ",? 4-._ _,M *“ ' *“
<br> ČSN EN ISO 9001:2001 „„ _____
<br> Schematický plánek D0- Částečná uzavírka sil.I/ó Splašková kanalizace a ČOV Hořesedly
<br> Dopravní značení v místě stavbv MKústícído úseku 3%;
<br> řízeného světly
<br> Čelo uzavírky
<br> (—
<br> PRACOVNÍ ÚSEK
<br> STOKA „A.l' - 1.20 m
<br> STOKA.<.> C" - 210 m
<br> STOKA.cz - 100 m 20m zna/b á 10-15 m ' *
<br> Čelo uzavírkv v exlravilánu
<br> g : E E ? š Dopravní značení 200m lOlIm 100111 lOUm mnm V místě stavby
<br> : <.>
<br> Čelo uzavírky v intravilánu
<br> Dopravní značení 100-150m lUOm "mm v místě stavby
<br> Schematický plánek D0- Úplná uzavírka MK
<br> Splašková kanalizace a Č...
148. priloha_709560329_1_2019-34956.pdf (200.05 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00S7MPE
MURAX00S7MPE
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/34956/2019/Vav RISL s.r.o <.>
IČO 45310653
U Vodárny č.p.461
253 01 Hostivice <,>
kterého zastupuje
ADSUM spol.s r.o <.>
IČO 45144991
Havlíčkova č.p.923
273 51 Unhošť
<br> Č.j.: MURA/44166/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
rvavruskova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 16.9.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/34956/2019/Vav <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 15.7.2019 podala společnost RISL s.r.o <.>,IČO 45310653 <,>
U Vodárny č.p.461,253 01 Hostivice (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-107111-2/ČJ-2019-011206 ze dne 15.4.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích na silnicích III.tříd na okrese Rakovník,z důvodu úplné uzavírky
silnice č.III/2284 v k.ú.Hořesedly v rámci výstavby splaškové kanalizace v obci Hořesedly <.>
<br>
<br> Podmínky provedení přechodného do...

Načteno

edesky.cz/d/3261191

Meta

Dopravní informace   Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz