« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 6/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 10.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 6/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 10.9.2019
Zápis č.6/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná
konaného dne 10.9.2019 v budově OÚ Lesná
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXX <,>
Kosová Vladimíra
Omluveni: XXXX XXXXXXXXX
Ověřitelé zápisu: Zuzánková Žaneta,Kosová Vladimíra
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a p.Vladimíru Kosovou
zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a
p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.45 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce <.>
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br>
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.3,4,5
4) Účetní závěrka k 30.6.2019
5) Zpráva finančního a kontrolního výboru
6) Diskuse
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.46 bylo schváleno <.>
<br>
<br> III.Rozpočtové opatření č.3,4,5
<br> Účetní obce přečetla zastupitelům rozpočtové opatření č.3 <.>,které se...

Načteno

edesky.cz/d/3260749

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz