« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota Rapotina - Zápis z jednání zastupitelstva (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota Rapotina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_prodej_2019_Baba.pdf [0,15 MB]
Obec Lhota Rapotina,Lhota Rapotina 15,679 01,IČO: 00841803
<br>
<br>
<br> Oznámení
<br>
<br> v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.O obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů oznamuje obec Lhota Rapotina <,>
<br>
podle § 39,odst.1,resp.odst.2 citovaného zákona,že zveřejňuje
<br>
záměr <,>
<br>
<br> prodat
<br>
<br> pozemek parc.č.501/7 o výměře 688 m2 a parc.č.502/3 o výměře 67 m2 <.>
<br>
<br>
Záměr prodeje byl schválen na 7.zasedání zastupitelstva dne 16.09.2019,usnesení
č.4-7/2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 16.09.2019
Sejmuto dne: 02.10.2019
<br> Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce,která umožňuje dálkový přístup <.>
Z7_Zastupitelstvo_20190916.pdf [0,12 MB]
1
<br>
<br>
<br> ZÁPIS
<br>
<br> 7.- zasedání Zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 16.září 2019
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
<br>
<br> Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu <.>
<br> Přítomno bylo 6 zastupitelů (jeden řádně omluven),tzn <.>,že zasedání bylo usnášení schopné <.>
<br> Přítomní zastupitelé:
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Jednání byl přítomen dva hosté <.>
<br> Zahájení v 17:00 hod <.>
<br>
<br> Jako ověřovatelé zápisu navrženi: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> Hlasování: pro: X proti: X zdržel: 0
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Zahájení,procedurální záležitosti a došlá pošta <.>
2.Schválení rozpočtového opatření <.>
3.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na inženýrské sítě <.>
4.Schválení záměru směny pozemků <.>
5.Různé <.>
6.Diskuse a závěr <.>
<br>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0
<br>
<br> K bodu č.1 <.>
<br> Doručená pošta
<br>
<br> a) MZe (Sobotková) – Veřejná vyhláška opatření obecné povahy <.>
<br> b) VZP (Veselá) – Závěrečný protokol z kontroly <.>
<br> c) ČSSZ – Protokol o kontrole <.>
<br> d) SUEZ (Dryšl) – Informace o sběru olejů <.>
<br> e) MV (Mlsna) – Zaslání informace <.>
<br> f) Dolejší – Žádost o odkoupení pozemků <.>
<br>
<br> K bodu č.2 <.>
<br> Rozpočtové opatření <.>
<br>
<br> Znění rozpočtového opatření č.3 přednesla předsedkyně finančního výboru paní XXXXX XXXXXXXXXX.Rozpočtové opatření
<br> je přílohou tohoto zápisu <.>
<br>
<br> Usnesení č.1-7/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje RO č.3 v předloženém znění <.>
<br>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0
<br>
<br> K bodu č.3 <.>
<br> Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na inženýrské sítě <.>
<br>
<br> Společnost TOPNET Services s.r.o.předložila návrh Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br> na pozemcích č.510/5,519/15,519/16,51...
RO_03.pdf [0,11 MB]
OBEC Lhota Rapotina
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č: 3
<br> Příjmy
<br> SU AU § pol.UZ schv.rozpočet uprav.rozpočet rozdíl +/- důvod
<br> 231 1111 10 000,00 17 000,00 7 000,00 DPFO placená poplatníky
<br> 231 1341 8 000,00 8 300,00 300,00 poplatek ze psa
<br> 231 1361 2 000,00 3 000,00 1 000,00 správní poplatky
<br> 231 1511 340 000,00 350 000,00 10 000,00 daň z nemovitých věcí
<br> 231 4122 363 0,00 25 000,00 25 000,00 dotace JMK podpora prodejen
<br> 231 4216 14984 0,00 450 000,00 450 000,00 dotace MV nákup vozu
<br> 231 4222 551 0,00 300 000,00 300 000,00 dotace JMK nákup vozu
<br> 231 3326 206 300,00 207 400,00 1 100,00 kostel náhrada za plyn
<br> 231 3612 163 000,00 167 000,00 4 000,00 byty úroky z půjčky
<br> 231 3632 23 000,00 26 000,00 3 000,00 nájem hrobové místa
<br> 231 3639 60 000,00 61 000,00 1 000,00 služebné věcné břemeno
<br> 231 3723 17 000,00 30 000,00 13 000,00 příspěvek Eko-kom
<br> 231 6171 3 000,00 4 000,00 1 000,00 radnice pronájem
<br> 231 0,00
<br> Celkové snížení/zvýšení příjmů 816 400,00
<br> Výdaje
<br> SU AU § pol.UZ schv.rozpočet uprav.rozpočet rozdíl +/- důvod
<br> 231 3326 56 000,00 63 000,00 7 000,00 kostel DDHM - reproduktor
<br> 231 3639 33 000,00 118 000,00 85 000,00 jednota příspěvek,pozemky služby
<br> 231 3745 284 000,00 319 000,00 35 000,00 zelen sekačka,materiál
<br> 231 5512 1 121 000,00 1 221 000,00 100 000,00 SDH vybavení
<br> 231 0,00
<br> 231 0,00
<br> Celkové snížení/zvýšení výdajů 227 000,00
<br> SU AU § pol.UZ schv.rozpočet uprav.rozpočet rozdíl +/- důvod
<br> 816 400,00 Příjmy
<br> 227 000,00 Výdaje
<br> 231 8115 589 400,00 Zapojení rezervy
<br> Schváleno: 16.09.2019
<br> Vyvěšeno: 18.09.2019

Načteno

edesky.cz/d/3260354

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota Rapotina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz