« Najít podobné dokumenty

Obec Jeneč - Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
ČERNOŠlCE
<br> Městský úřad Černošice odbor územního plánování Riegrova 1209
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.uup:215/2017lUš/IORPIUS V Černošicích dne 13.9.2019 Naše č.j.Naše č.j.MUCE 58404/2019 OUP vyřizuje: lng.Zvěrevová,kancelář č.18 tel./e-mail: 221 982 529/klara.zverevova©mestocernosice.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU
<br>,úzEMNí STUDIE KRA:JINY „ SPRAVNIHO oevoou ORP CERNOSICE
<br> Městský úřad Černošice,úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle 5 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),pořizuje z Vlastního podnětu V souladu s š 30 stavebního zákona Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice <.>
<br> Před schválením možnosti využití územní studie pořizovatel oznamuje zveřejnění
<br> zpracovaného a upraveného Návrhu územní studie krajiny správního obvodu ORP Cernošice.Zpracovatelem územní studie je Česká zemědělská univerzita V Praze <.>
<br> Dokumentace je přístupná na adrese www.mestocernosice.cz V části označené Územní plány ORP — územně plánovací podklady — územní studie: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/uzemni—studie—orp/
<br> Případné připomínky k předloženému upravenému návrhu územní studie je možné podávat Uřadu územního plánování,MěU Černošice,Riegrova 1209,252 28 Černošice do 15.října 2019 <.>
<br> Návrh územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice obsahuje zapracované požadavky,které vzešly z vyhodnocení konzultací sdotčenýmifůrggáíiěk obcemi a dalšími
<br> dotčenými organizacemi a subjekty.y Úřad Cernošice- / odbor územního plánování \ 252 28 ernošice
<br> /W Riegrova 1209 ©
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX referent odboru územního plánování "otisk úředního razítka"
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3259914

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jeneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz