« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - MZ opatření obecné povahy.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZ opatření obecné povahy.pdf
ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE Č-'- 5 i ' k úĚč- 03162 /2014 aÉĚDWzna Došlo Počet listů 30 418- 2019 3 '.<.>.<.> ŠELÉCŽŠĚZ S fara; 114 lěo 37mm / listů příloh
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 415089019-MZE-16212
<br> Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212 " ci.: llll iliílllllllllllllllllllllllll 000317379553
<br> Vyřizuje: lng.Věra Sobotková,CSc.Telefon: 221812748
<br> E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů.věcně příslušný podle ustanovení 9 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s s 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918i2019-MZE—1621 2 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 529 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb.<.> o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců.určeného k obnově lesa a kzalesňování.a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčním materiálem lesních dřevin).ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím dotčena."
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.1891812019—MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílo...

Načteno

edesky.cz/d/3259399

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz