« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení ze 7. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

71.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j <.>
<br> : 7 ZO-Us
<br> Dne: 11.9.2019
<br> gn
<br> USNESENÍ
<br> 7.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 11.září 201.9 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 7.řádného zasedání toto usnesení:
<br> ZO schvaluje program 7.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> ZO volí A,návrhovou komisi ve složení předseda: ing.XXXXX XXXXXX,člen Mgr.XXXXXXX XXXXXXX XX,za ověřovatele zápisu: ing.Tomáše Kozáka a XXXXX Vahalíka
<br> ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva ob- ce
<br> ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.8.2019,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 10 776 989,96 Kč a výdajů ve výši 15 062 302,62 Kč <.>
<br> ZO bere na vědomí uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo 1P-12-8024256 a IV—12—8016825 a Smlouvy o zřízení věc- ného břemene — služebnosti číslo lP—12-80223l9,Hostašovice p.č.459/2,Novotný,NNk; IV—12-8015438.Hostašovice p.č.107/1,NNk; IV—12—8015266/3,Hostašovice p.č.40/4,Rada,NNk; IV—12-801431 1,Hostašovice p.č.23/2,Randus,NNk;
<br> ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2018 schválený bez výhrad,včetně souvisejících příloh <.>
<br> ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Přístavba tělocvičny se záze- mím Hostašovice p.č.st.67,32/3 a 642/1 - II“ s firmou Beskydská stavební,a.s <.>,Frýdecká 225,739 61 Třinec,IČ: 28618891,dle předloženého návrhu.Podpisem dodatku smlouvy č.1 pověřuje starostu <.>
<br> a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku na akci „Modernizace veřejného osvětlení v obci Hostašovice“ ve prospěch firmy XXXXXXXX XXXXXXXX,Jasenice XXX,Lešná XXX XX,IC: XXXXXXXX
<br> b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace veřejného osvětlení v obci Hostašovice“ s Jarosla...

Načteno

edesky.cz/d/3256327

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz