« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení ze 7. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

71.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j <.>
<br> : 7 ZO-Us
<br> Dne: 11.9.2019
<br> gn
<br> USNESENÍ
<br> 7.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 11.září 201.9 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 7.řádného zasedání toto usnesení:
<br> ZO schvaluje program 7.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> ZO volí A,návrhovou komisi ve složení předseda: ing.XXXXX XXXXXX,člen Mgr.XXXXXXX XXXXXXX XX,za ověřovatele zápisu: ing.Tomáše Kozáka a XXXXX Vahalíka
<br> ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva ob- ce
<br> ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.8.2019,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 10 776 989,96 Kč a výdajů ve výši 15 062 302,62 Kč <.>
<br> ZO bere na vědomí uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo 1P-12-8024256 a IV—12—8016825 a Smlouvy o zřízení věc- ného břemene — služebnosti číslo lP—12-80223l9,Hostašovice p.č.459/2,Novotný,NNk; IV—12-8015438.Hostašovice p.č.107/1,NNk; IV—12—8015266/3,Hostašovice p.č.40/4,Rada,NNk; IV—12-801431 1,Hostašovice p.č.23/2,Randus,NNk;
<br> ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2018 schválený bez výhrad,včetně souvisejících příloh <.>
<br> ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Přístavba tělocvičny se záze- mím Hostašovice p.č.st.67,32/3 a 642/1 - II“ s firmou Beskydská stavební,a.s <.>,Frýdecká 225,739 61 Třinec,IČ: 28618891,dle předloženého návrhu.Podpisem dodatku smlouvy č.1 pověřuje starostu <.>
<br> a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku na akci „Modernizace veřejného osvětlení v obci Hostašovice“ ve prospěch firmy XXXXXXXX XXXXXXXX,Jasenice XXX,Lešná XXX XX,IC: XXXXXXXX
<br> b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace veřejného osvětlení v obci Hostašovice“ s Jarosla...

Načteno

edesky.cz/d/3256327

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz