« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Bečov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Bečov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou
<br> uzavřená ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,dle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,dle 5 159 —- 170 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a dle Programu pro poskytování dotace města Bečov nad Teplou
<br> mezi
<br> Poskytovatelem:
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou |č:00254410
<br> číslo bankovního účtu: 800483389/0800 zastoupené starostou Miroslavem Neprašem
<br> Příjemcem:
<br> Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
<br> sídlo: Kostelní189,364 64 Bečov nad Teplou IČ:63557517
<br> bankovní spojení: 211490417/0300
<br> zastoupena farářem Ing.Pavlem Větrovcem,Th.D <.>
<br> |.Výše dotace,uvolnění dotace a její účel
<br> 1.Poskytovatel poskytne příjemci dotaci z Ministerstva kultury v celkové výši 400.000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) <,>
<br> 2.Účelem poskytnutí výše uvedené dotace je účelové určení na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s realizací restaurováníjednoho vitrajového okna s motivem sv.XXXXXX s Ježíškem a dvou oken sornamentální vitráží smalovanou bordurou vpresbytáři kulturní památky kostela sv.Jiří vBečově nad Teplou,dle Rozpisu účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu vProgramu regenerace MPR a MP2 na rok 2019 pro městskou památkovou zónu Bečov nad Teplou.Tohoto účelu bude dosaženo v termínu do 30.12.2019 <.>
<br> II.Základní povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 400.000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) převodem na účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy,a to jednorázovým převodem nejpozději do 21 dnů od uzavřenítéto smlouvy <.>
<br> Ill.Základní povinnosti příjemce
<br> Při použití peněžních prostředků pocházejících ?.dotace je příjemce povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dle ujednán...

Načteno

edesky.cz/d/3253812


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz