« Najít podobné dokumenty

Město Liběchov - Zápis ZM 4.9.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liběchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZM 4.9.2019.pdf [2,09 MB]
Zápis
<br> ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 4.9.2019 od 18:00 hodin <.>
<br> Přítomni: XXX XXXXXX,Ing.XXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,lng.Pavla
<br> Veverková,Ing.Mgr.Vladimíra Zralíková,Omluveni: XXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva města zahájila v18:00 hod.starostka města Ing.Mgr.Vladimíra Zralíková,konstatovala přítomnost osmi z devíti členů zastupitelstva města a prohlásila zastupitelstvo města za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka prohlásila,že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno.Informace podle ust.š 93 odst.1) zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním <.>
<br> Upozornila všechny přítomné,že se pořizuje audio záznam z tohoto zasedání <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: lng.XXX XXXX,lng.XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Starostka dala hlasovat () volbě ověřovatelů zápisu <.>
<br> Návrh usnesení č.1:
<br> Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu zdnes'ního zasedání pana lng.Jona Břnu a pana ing.Štěpána
<br> Hlodke'ho <.>
<br> Výsledek hlasování: pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
<br> XXX XXXXXX pro XXXXXXXX XXXX pro XXX XXXX — Ing.XXX XXXX pro Ing.XXXXXX XXXXXX pro Ing.Pavia Veverková pro Ing.XXXXX XXXXXX pro XXXXX XXXXXXX pro Ing.Vladimíra Zralíková pro
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> J
<br> Starostka sdělila přítomným,že zápis zminulého zasedání ZM konaného 5.6.2019 byl zvolenými ověřovateli podepsán,uložen u starostky a vyvěšen na úřední desce městského úřadu a na internetu.Kzápisu nebyly do
<br> dnešního dne vzneseny žádné připomínky <.>
<br> Návrh usnesení č.2:
<br> Zastupitelstvo města schvaluje následující program dnešního zosedánízostupiteistvo město:
<br> 1.Zpráva starostky o činnosti 2.Zaměstnanecký struktura úřadu 3.SOPL —zrušenísvozku
<br> 4.Různé Výsledek hlasování: pro návrh: 8 proti návrhu: 0 zdržel se: 0 XXX XXXXXX pro X...

Načteno

edesky.cz/d/3253810

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liběchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz