« Najít podobné dokumenty

Obec Ropice - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ropice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PřHoha k žádosti a výpmku podle 5 55 Lákuna :: ochraně přlmdy & kraimy
bez názvu
*KUMSX023I7SF*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 odst.1 a § 67 písm.g) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),obdržel dne 16 <.>
4.2019 žádost Moravskoslezského kraje,se sídlem 28.října,702 18 Ostrava,IČO 708 90 692 (dále také
jen „žadatel“),zastoupeného prof.Ing.Ivo Vondrákem,CSc <.>,hejtmanem kraje,ve věci povolení výjimky
dle § 56 odst.1 a 2 písm.b) a c) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (narkotizační střelou <,>
odchytem do klece),držení,manipulace,převozu,telemetrie a případného usmrcení - medvěda hnědého
(Ursus arctos),který se pohybuje na části území Moravskoslezského kraje <.>
<br> Žádost o výjimku ze zákazů byla podána na základě zákonem stanovených důvodů obsažených v § 56 odst.2
písm.b) ZOPK,tedy z důvodů zájmu na zajištění prevence závažných škod na úrodě,dobytku a ostatních
typech majetku,a dle § 56 odst.2 písm.c) ZOPK v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,které
žada...

Načteno

edesky.cz/d/3252926

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ropice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz