« Najít podobné dokumenty

Obec Lesnice - Obvodní báňský úřad - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení správního řízení.pdf (436.7 kB)
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
<br> Veleslavínova 18,P.O.BOX 103,702 00 Ostrava Mor.Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ FAX E- mail
596 100 211 ČNB Praha 00025 844 596 111 805 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021–001/0710 datová schránka: da5adv2
<br> Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení
<br>
podle ustanovení § 47 odst.1 postupem podle ustanovení § 25 odst.2,odst.3 a § 144 odst.1 <,>
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> a § 9b a § 9c zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a o konání ústního jednání <.>
<br>
<br> Dne 5.8.2019 bylo Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
<br> (dále také „OBÚ“),jako správnímu orgánu příslušnému k vedení navazujícího řízení,předloženo
<br> podání ze dne 31.7.2019 organizace VÁPENKA VITOŠOV s.r.o <.>,se sídlem č.p.54,789 01 Hrabová <,>
<br> IČ: 451 95 940,zastoupené organizací Báňský inženýring Olomouc,spol.s r.o <.>,se sídlem Jeronýmova
<br> 221/6,Nové Sady,779 00 Olomouc,IČ: 603 20 206,zastoupené Ing.Petrem Honkyšem ve věci
<br> „Návrh na změnu dobývacího prostoru Lesnice - Vitošov“ <.>
<br> Předmět navrhované změny je zrušení výškového omezení dobývacího prostoru Lesnice - Vitošov bez
<br> jeho dalšího plošného rozšíření <.>
<br> OBÚ oznamuje,v souladu s § 47 odst.1 správního řádu,že toto navazující správní řízení bude
<br> zahájeno podle ustanovení § 144 odst.2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení
<br> tohoto oznámení na úřední desce zdejšího úřadu.OBÚ,v souladu s ustanoveními § 28 odst.3 a odst.5
<br> zákona č.44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br> uvědomuje
<br> dotčené orgány státní správy a účastníky řízení,kteří by mohli být...
Veřejná vyhláška
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
<br> Veleslavínova 18,P.O.BOX 103,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
<br>
<br> TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ FAX E- mail
596 100 211 ČNB Praha 00025 844 596 111 805 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021–001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“),místně
<br> a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b) bod 7.a § 41 odst.2 písm.a)
<br> zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br> d o r u č u j e
<br> účastníkům řízení postupem podle § 144 a § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,touto veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení navazujícího správního řízení
<br> ve věci návrhu na změnu dobývacího prostoru Lesnice – Vitošov podaného dne 3.8.2019 organizací
<br> VÁPENKA VITOŠOV s.r.o <.>,se sídlem č.p.54,789 01 Hrabová,IČ: 451 95 940,zastoupené
<br> organizací Báňský inženýring Olomouc,spol.s r.o <.>,se sídlem Jeronýmova 221/6,Nové Sady,779 00
<br> Olomouc,IČ: 603 20 206,zastoupené Ing.Petrem Honkyšem <.>
<br> Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:
<br> 1) na úřední desce OBÚ,Veleslavínova 18,702 00 Ostrava
2) na elektronické úřední desce OBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-5) <,>
3) na úřední desce Obecního úřadu Hrabová,Hrabová 113,789 01 Zábřeh
4) na úřední desce Obecního úřadu Lesnice,Lesnice 46,789 01 Zábřeh
5) na úřední desce Obecního úřadu Leština,Družstevní 92,789 71 Leština
<br> Obecní úřad Hrabová,obecní úřad Lesnice a obecní úřad Leština tímto žádáme o vyvěšení této
<br> veřejné vyhlášky a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce,a,po vyznačení
<br> lhůty jejího vyvěšení,o vrácení zpět na OBÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> obvodní báňský inspektor
<br> oprávně...

Načteno

edesky.cz/d/3252712

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz