« Najít podobné dokumenty

Obec Pohled - OÚ Pohled -Závěrečný účet a účetní závěrka obce Pohled a příspěvkové organizace za rok 2018 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohled.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 [1,09 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 4602/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohled
<br> se sídlem Revoluční 39.582 21 Pohled,IČO: 00268062 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.října 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.4201'2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 12.února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.února 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pohled Revoluční 39 582 21 Pohled
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: ing.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__XX
<br> — kontrolor: RNDr.Arnoštka Ženča'ková
<br> pověření číslo 20185003813_9
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - místostarostka Veronika Kotoučová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.'
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.ICO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu.e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pohled nebyly zjištěny ...
Závěrečný účet za rok 2018 [0,42 MB]
IČO 00268062 Obec Pohled Revoluční 39,582 21 Pohled
<br>
Závěrečný účet za rok 2018
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br> Rozpočet obce na rok 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem Obce Pohled dne 14.12.2017 us.č.7/17 jako
schodkový <.>
Příjmy 10 164 630,- Kč,výdaje 14 236 279,- Kč.Rozdíl ve výši 4 071 649,- Kč - financován přebytkem
hospodaření minulých let <.>
V průběhu roku byl rozpočet upraven deseti rozpočtovými opatřeními.Příjmy se zvýšily o 3 827 611,70Kč a výdaje
o 1 701 296,15 Kč <.>
<br>
Plnění rozpočtu 2018 – bilance příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky
<br>
Finanční prostředky k 31.12.2017 20 531 187,80
<br> Změna stavu bankovních účtů za r.2018-zisk 1 994 712,59
<br> Celkem finanční prostředky k 31.12.2018
<br>
<br> 22 525 900,39 Kč
<br> z toho KB 18 815 403,08
<br> ČNB 3 705 973,59
<br> Porfoliový účet 4 523,72
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
Daňové příjmy 9 482 000,00 9 701 716,64 10 676 078,14 Kč
Nedaňové příjmy 528 330,00 613 438,96 681 589,00 Kč
Kapitálové příjmy 14 964,00 14 964,00 Kč
<br> 154 300,00 3 662 122,10 3 665 122,10 Kč
Konsolidace -3 000,00 Kč
Celkem příjmy 10 164 630,00 Kč 13 992 241,70 Kč 15 034 753,24 Kč
Výdaje běžné 7 276 279,00 Kč 8 977 575,15 Kč 6 886 523,53 Kč
Výdaje kapitálové 6 960 000,00 Kč 6 960 000,00 Kč 6 156 517,12 Kč
Konsolidace -3 000,00 Kč
Celkem výdaje 14 236 279,00 Kč 15 937 575,15 Kč 13 040 040,65 Kč
<br> -4 071 649 -1 945 333,45 1 994 712,59
<br> Dotace
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtu 2018 – bilance příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby
Příjmy
<br>
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách
1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 2 334 819,89 1 900 000,00 1 900 000,00
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 52 622,60 50 000,00 50 000,00
1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 207 738,45 180 000,00 ...
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 [0,13 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 8:30:26
Název účetní jednotky: Obec Pohled
Sídlo: Revoluční 39
582 21 Pohled
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00268062
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 7 299 499,06 6 017 664,04
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 5 907 350,66 5 235 998,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 280 695,87 254 249,48
2.Spotřeba energie 502 169 349,00 176 998,00
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 845 205,94 804 687,00
9.Cestovné 512 5 941,00 3 476,00
10.Náklady na reprezentaci 513 22 196,00 14 793,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 991 214,21 884 811,29
13.Mzdové náklady 521 2 220 189,00 1 840 042,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 668 507,00 552 0...
Uzávěrka MŠ k 31.12. 2018 [0,50 MB]
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 21.1.2019 10:39:54
<br> Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohled
<br> Sídlo: Zámecká 91
<br> 582 21 Pohled
<br> Právní forma: příspěvková organizace
<br> IČO: 71000496
<br> ====================================================================================================================================
<br> | 1 | 2 | 3 | 4
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> | | | OBDOBÍ
<br> | |Synte|----------------------------------------------------------------------
<br> Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
<br> položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
<br> | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
<br> ====================================================================================================================================
<br> AKTIVA CELKEM 646 800,39 412 507,85 234 292,54 241 395,89
<br> ====================================================================================================================================
<br> A.Stálá aktiva 412 507,85 412 507,85
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 31 096,80 31 096,80
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 31 096,80 31 096,80
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pr...
Rozvaha k 31.12.2018 [0,14 MB]
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2019 8:29:04
Název účetní jednotky: Obec Pohled
Sídlo: Revoluční 39
582 21 Pohled
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00268062
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 66 735 686,39 10 607 316,51 56 128 369,88 48 628 466,84
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 43 777 766,59 10 607 316,51 33 170 450,08 27 461 200,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 816 879,60 652 002,50 164 877,10 34 969,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 181 307,00 181 307,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 635 572,60 470 695,50 164 877,10 24 605,00
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 364,10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k p...
Inventarizační zpráva MŠ [0,12 MB]
Zpráva o průběhu :: výsledku inventarizace ke dni 31.12.2018
<br> Na základě příkazu ředitele školy ze dne 1.2.2017 Proběhla řádná inventarizace majetku a závazků s tímto výsledkem : Pro fyzickou inventarizací bylajmenována inventarizační komise ve složení :
<br> Předseda : XXXXXXXXX XXXXXXX Členové : XXXXX Cermáková XXXXX XXXXXXX
<br> Pro dokladovou inventarizaci komise : Předseda : XXXXXXXXX XXXXXXX Clenové : XXXXX XXXXXXXXX
<br> _ XXXXX XXXXXXX Clenove' inventarizačních komisi byli proškoleni z práv a povinností dne : 17.12.2018 Inventarizace byla zahájena dne : 3.1.2019 a ukončena dne : 1 1.1.2019
<br> 1.Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci : viz příloha 2.2jištěné inventarizační rozdíly : nebyly zjištěny Zdůvodnění vzniku inventarizačních rozdílů:
<br> Návrh na vypořádání:
<br> 3.Nedostatky & závady zjištěné při inventarizaci:
<br> Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.„vyhláškou 270/201 OSb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Schvaluji výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů <.>
<br> Dne 11.1.2019 ředitelka školy Mateřský skore Pohled r_arnecka' 91 _ 582 21 Pohled _,IČ* 710 o 496
Inventarizační zpráva 2018 [0,15 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018
<br> Obec: Pohled IČ:268062 Datum zpracovani: 23.1.2019
<br> V souíadu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb.<.> o účetnictví.vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnici k inventarizaci ze dne 21.11.2011č.1/2011 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 <.>
<br> 1.Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 3.12.2018.a to školením kzajištěni inventarizace azpůsobu jejiho provadeni Vprůběhu prosmce problhaly přípravné práce včetně doúčtov-ani všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 2.1.— 23.1.2019 v souladu s plánem inventur <.>
<br> evidence-karty majetku : programu Fenix.evidence materiálových zásob,výdejky skladových zásob,knihy vydaných faktur.seznamy poplatníků.nájemní smlouvy.daňové doklady k uhrazeným zálohám.kniha došlých faktur.smiouvy,odpísový plán <.>
<br> inventurní soupis byl vyhotoven podle jednotlivých dítčích inventur.2.informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech -nebyly zjištěny inventarizační rozdily
<br> 3.Návrhy na vyřazeni majetku — návrhy majetku dle jednotlivých DIK z důvodu opotřebení a přirozené zastaralosti budou XXXX k likvidaci.Byl zpracován souhrnný protokol o vyřazení drobného majetku <.>
<br> \.fyjadření hlavní inventarizační komise: a) k dodržovani předepsaných postupů při evidencu majetku a závazků a účetních postupů
<br> O majetku a zavazctch je účtováno v souladu s právními předpisy.evidence majetku obce je vedena přehledně <.>
<br> Příiohy:
<br> 1.HlK Pozemky
<br> 2.orj.1 SDH- Pohled
<br> " íl'j.2 Zdravotní středisko
<br> :! 3 Knihovna =,<.> urj.4 Skiad- bramborárna,hasklubovna ?.HiK Funkce: [ Jméno zaměstnance: Podpis;
<br> „.ÉĚQ'QĚCEÚJĚ <.>
<br> 35.12 t£_ <,>
<br> f.Peg,Dvořáková m Zába“ _ Ételři'tí.___ __ jing-_MíljnKlerveDt.- CA: _C:_!Ěí_t—_i_li_<___ Veronika Kotoučoyah _ | „W
<br> Schvaluji inventurízačuí zápis u souhlasím ...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 [0,20 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pohled
Revoluční 39
582 21 Pohled
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 900 000,00 1 900 000,00 2 334 819,89 122,9 122,9
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 50 000,00 50 000,00 52 622,60 105,2 105,2
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 180 000,00 180 000,00 207 738,45 115,4 115,4
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 1 900 000,00 1 906 618,49 100,3 100,3
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 100 130,00 100 130,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 390 000,00 4 390 000,00 4 698 419,01 107,0 107,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1 000,00 1 159,20 1 159,20 115,9 100,0
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 2 000,00 2 456,80 2 456,80 122,8 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.300 000,00 300 000,00 294 624,00 98,2 98,2
0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 23 831,00 103,6 103,6
0000 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 6 303,00 6 628,00 132,6 105,2
0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 90 000,00 177 667,64 198 736,73 220,8 111,9
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 3 240,00 108,0 108,0
0000 1381 Daň z hazar...

Načteno

edesky.cz/d/3252659

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohled      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz