« Najít podobné dokumenty

Obec Hředle - Zápis ze zasedání ZO 19.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hředle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO 19.8.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.8.2019 od 1800hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hředle
Přítomní zastupitelé: ing.J.Buňková,I.Černohorská,V.Frelich,R.Hornof <,>
K.Vitner,J.Koukal <,>
Omluveni: T.Vitner,P.Trousil,J.Vitner
Zapisovatelkou byla navržena ing.J.Buňková
Sestavením návrhu na usnesení byl navržen : K.Vitner a I.Černohorská
Ověřovateli zápisu byli navrženi: J.Koukal,R.Hornof
Program jednání:
1 <.>
Zahájení zasedání a kontrola usnesení z minulého jednání,zvolení
<br> zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesení z aktuálního
<br> zasedání
<br> 2 <.>
Žádost XXXX a XXXXXXX Tóthových o směnu části pozemků a vytvoření
<br> přístupové komunikace
<br> 3.Projednání znění pachtovní smlouvy
<br> 4.Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na opravu školního hřiště
<br> 5 <.>
Došlá pošta,různé
<br> 6 <.>
Diskuze
<br> 7 <.>
Přijetí usnesení a závěr zasedání
<br> K bodu 1.Zahájení zasedání,odsouhlasení programu a kontrola usnesení z minulého jednání,zvolení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesení z aktuálního zasedání <.>
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Přivítal přítomné zastupitele a občany,oznámil omluvené členy ZO.Konstatoval,že díky šesti přítomným zastupitelům je zasedání usnášeníschopné.Dále sdělil,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích a pozvánka byla vyvěšena na úředních deskách OÚ Hředle.Starosta se dále dotázal zastupitelů,zda je usnesení ze zastupitelstva 26.7.2019 v pořádku.Nikdo ze zastupitelů neměl žádnou námitku k zápisu ani usnesení z minulého zasedání zastupitelstva <.>
Následovalo schvalování navrženého programu,který byl schválen bez připomínek.Dále byl proveden návrh zapisovatele,ověřovatelů a zastupitele pověřeného sestavením návrhu na usnesení.Starosta provedl hlasování s tímto výsledkem:
Hlasování :
Pro 6 hlasů proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
<br> Ke kontrole usnesení starosta sdělil :
<br> A <.>
<br> Usnesením č.78 byl...

Načteno

edesky.cz/d/3252650

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hředle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz