« Najít podobné dokumenty

Obec Dobronín - Krajský úřad Kraje Vysočina - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobronín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Kraje Vysočina - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Zlatý potok v říčním kilometru 0,000 – 19,670 na území Kraje
Vysočina <.>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad <,>
OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.d) a ustanovení
§ 107 odst.1 písm.o) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 8 vyhlášky
č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich
dokumentace,zveřejňuje v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy
včetně odůvodnění ve věci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku Zlatý potok v úseku 0,000 – 19,670 říčního
kilometru (dále jen „ř.km“) na území Kraje Vysočina.Krajský úřad,OŽPZ na základě návrhu
správce tohoto významného vodního toku,tj.Povodí Vltavy,státní podnik,Holečkova 3178/8 <,>
150 00 Praha 5,závod Dolní Vltava,IČ0 70889953 (dále jen „Povodí Vltavy,státní podnik“)
podaného dne 22.5.2019 pod zn.28541/2019-PVL
<br> I.stanovuje
<br> podle ustanovení § 66 odst.1 vodního zákona rozsah záplavového území významného
vodního toku Zlatý potok (identifikátor vodního toku 10100359) v úseku 0,000 – 19,670 ř.km na
území Kraje Vysočina a to v rozsahu podle mapových podkladů uvedených v návrhu
záplavového území z dubna 2019,kterou vyprac...

Načteno

edesky.cz/d/3252568

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobronín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz