« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - kanal rad 01 Svinistany.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kanal rad 01 Svinistany.pdf
XXXXXXXXXX XXXXX —KALVODA Milady Horákové XXX,XXX XX Hradec Králové
<br> IČO : 493 41 103 Tel.: 495 710 396 604 432 298 Fax : 495 406 116 e-mail : kalvoda.hk©cenn'um.cz
<br> Vlastník a provozovatel : Obec Dolany,čp.32,552 01
<br> Vypracovala : XXXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX KALVODA M.Horákové XXX XXX XX Hradec Králové X IČO: 493 41103
<br> Kanalizační řád byl schválen dle 5 14 zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím Městského úřadu,odboru životního prostředí v J aroměři,pod č.j.:
<br> ziza-„WMM/zJa—„y „W,Wola/&
<br> MĚ TSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ (3) Vu/ Odbor životního prostředí iw
<br> Platnost byla stanovena do :
<br> razítko a podpis schvalujícího orgánu
<br> Duben — květen 2012
<br> Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1.Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.Cíle kanalizačního řádu 3.Popis území 3.1.Charakter lokality 3.2.Odpadní vody 4.Technický popis stokové sítě 4.1.Popis a hydrotechnické údaje 4.2.Hydrologické údaje 4.3.Množství odebírané a vypouštěné vody 5.Údaje o čistírně odpadních vod 5.1.Kapacita ČOV 5.2.Vodoprávní rozhodnutí 5.3.Řešení dešťových vod Údaje o recipientu Seznam látek,které nej sou odpadními vodami Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9.Měření množství odpadních vod
<br> Nu—
<br> 9<>>l©
<br> 10.Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11.Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů
<br> 11.1.Výčet a informace o sledovaných producentech 11.2.Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 1 1.3.Přehled metodik
<br> 12.Kontrola dodržování podmínek,stanovených kanalizačním řádem 13.Aktualizace a revize kanalizačního řádu 14.Přílohy :
<br> tabulka č.1 - obecné limity pro kanalizaci tabulka č.2 — provozovny
<br> 15.Grafické přílohy : situace 1 : 2000
<br> ; <.>
<br> Kanalizační řád Svinišťany - 4/2012 Stránka 2
<br> ' Luna; LET KANALIZAC RADU
<br> NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ:
<br> Svinišťany — jednotná ka...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz