« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - VS 1-2013 zadavani VR, změna od 1,1,2014.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VS 1-2013 zadavani VR, změna od 1,1,2014.pdf
Vnitřní směrnice VS 1/2013 obce Dolany
<br> OBEC DOLANY
se sídlem Doany čp.32,552 01 Dolany
<br> Vnitřní směrnice VS 1/2013
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> Čl.I
Předmět úpravy
<br> Tato směrnice upravuje postup Obce Dolany (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných
zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),tj <.>
veřejných zakázek na dodávky a služby do 1 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na
stavební práce do 3 000 000 Kč bez DPH <.>
<br> Čl.II
Obecné zásady
<br> Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Dolany.Veřejné zakázky
malého rozsahu ve smyslu § 12 odst.3 zákona o veřejných zakázkách není obec v souladu s
§18 odst.5 zákona o veřejných zakázkách povinna zadávat postupem podle zákona o
veřejných zakázkách.Obec je povinna dodržovat základní zásady při zadávání veřejných zakázek
obsažené v § 6 zákona o veřejných zakázkách a to je zásada transparentnosti,rovného zacházení a
zákazu diskriminace <.>
<br> Obec Dolany je jako subjekt disponující s veřejnými prostředky povinna dle zákona č.320/2001 Sb.<,>
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů při zadávání zakázek splňovat
pravidla hospodárnosti,efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků <.>
<br> Čl.III
Kategorizace zakázek
<br> 1.Zakázky,u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty:
a) částku 200.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby <,>
b) částku 300.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce <.>
<br> Právo zadat zakázku přísluší starostovi obce.Výběrové řízení nemusí být provedeno.Starosta
obce odpovídá za to,že uchazeč jí oslovený a vybraný má dostatečné odborné,materiální a
další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě <.>
<br> Starosta obce odpovídá rovněž za to,že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase
plnění.Při r...

Načteno

edesky.cz/d/3252277

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz