« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Vyhl 1,2010, zabezp verejneho poradku, volny pohyb psu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhl 1,2010, zabezp verejneho poradku, volny pohyb psu.pdf
OBEC DOLANY
<br> Obecně závazná vyhláška
obce Dolany
<br> č.1/2010 <,>
<br> k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty veřejných
prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 19.4.2010 a.usnesením č XIX.usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm.a) a c) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku <.>
<br> Čl.1
Předmět a cíl vyhlášky
<br> Předmětem této vyhlášky je:
<br> 1) stanovení povinností držitelům psů na některých veřejných prostranstvích,s cílem
zabezpečit veřejný pořádek v obci <,>
<br> 2) stanovení povinností k zajištění udržování čistoty veřejného prostranství,s cílem zajistit
ochranu těchto ploch a zlepšení estetického vzhledu obce <.>
<br> Čl.2
Regulace činností na některých veřejných prostranstvích
<br> 1) Veřejným prostranstvím(1) pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí místní
komunikace včetně chodníků,veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez
omezení,tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru <.>
<br> 2) Na veřejných prostranstvích vymezených v mapce,která tvoří přílohu č.1 této vyhlášky,je
držitel psa povinen vést psa na vodítku tak,aby neobtěžoval jiné osoby,neohrožoval jejich
zdraví nebo majetek <.>
<br> 3) Je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště <.>
<br> Čl.3
Čistota veřejných prostranství
<br> 1) Každý je povinen počínat si XXX,aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství <.>
<br> X) Znečištěním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména znečištění
výkaly zvířete <.>
<br> 3) Kdo způsobí znečištění veřejného prostranství,je povinen znečištění neprodleně odstranit <.>
<br> Čl.4
Sankce
<br>
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku lze postihovat podle zvláštních
právních předpisů(2) <.>
<br>
<br> Čl.5
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá...

Načteno

edesky.cz/d/3252275

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz