« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska 4,2010 poplatek za ver. prostr..pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska 4,2010 poplatek za ver. prostr..pdf
OBEC Dolany
Obecně závazná vyhláška č.4./2010
<br> o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.II/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Obec Dolany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných
<br> staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí
<br> umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranstvípro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
<br> televizních děl <.>
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 <.>
<br> Čl.3 -
Veřejná prostranství
<br> Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou
uvedena jmenovitě v příloze č.1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č.2.Tyto přílohy
tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> Čl.4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatek se platí od prvého dne,kdy začalo užívání veřejného prostranství,a trvá až
do dne,kdy toto užívání fakticky skončilo <.>
<br> Čl.5
Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dní před z...

Načteno

edesky.cz/d/3252274

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz