« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - vyhlaska popl vstupné 1,2011.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska popl vstupné 1,2011.pdf
OBEC DOLANY
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 <,>
o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne14.dubna 2011 usnesením č.V/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dolany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen
„poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo
reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.2
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.3
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh
akce,datum,hodinu a místo jejího konání,výši vstupného,případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo
podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby <,>
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,čísla všech svých
účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí <,>
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.4
<br> 1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 ...

Načteno

edesky.cz/d/3252272

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz