« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Vyhláška odpady 1,2013.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška odpady 1,2013.pdf
Obec Dolany
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2013
<br> o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolany,včetně systému
<br> nakládání se stavebním odpadem
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se dne 2.12.2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 17
odst.2 zák.č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 zákona písm.d) a § 84 odst.2 písm.h)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku:
<br> ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
Předmět a závaznost vyhlášky
<br> 1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) <,>
vznikajících v katastrálním území obce Dolany a dále stanovuje systém nakládání se stavebním
odpadem <.>
<br> 2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,při jejichž činnosti vzniká na území obce
Dolany komunální odpad <.>
<br> Čl.2
Základní pojmy
<br> 1) Odpad je každá movitá věc,které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit
a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č.185/2001 Sb.o
odpadech (dále jen „zákon“) <.>
<br> 2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob <,>
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu,s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání <.>
<br> 3) Směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky zbytkový odpad po vytřídění
využitelných,nebezpečných a objemných složek odpadů (zejména smetí,popel,škvára,pevné
kuchyňské odpady,zbytky jídel,vyřazené drobné předměty a hmoty apod.) <.>
<br> 4) Odpad získaný odděleným sběrem (separovaný odpad) je ta část odpadů,která je vytříděná
z komunálního odpadu a která je po odložení na místě k t...

Načteno

edesky.cz/d/3252269


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz