« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zásady o stanovení stočného Svinišťany_8_04_2013.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zásady o stanovení stočného Svinišťany_8_04_2013.pdf
Zásady obce Dolany č.1/2013
<br> o stanovení výše stočného v obci Svinišťany
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání č.III/2013 dne 8.4.2013 usnesením č.7
usneslo:
<br> vydat na základě vyhlášky č.120/2011 Sb.kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
<br> kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> obecně závazné zásady o stanovení výše stočného v obci Svinišťany (dále jen
zásady),které nahrazují obecně závaznou vyhlášku:
<br> Od 1.dubna 2013 se těmito zásadami na základě směrných čísel roční spotřeby vody
uvedených v „Příloze č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.“,bod I.Bytový fond,stanovuje úhrada
stočného a to u trvale žijících obyvatel na 35 m3 na osobu a XXX <.>
<br> U majitelů objektů určených k rekreaci se uvažuje s pobytem jedné osoby po dobu celého
kalendářního roku (12 měsíců) na 35 m3 na majitele nemovitosti a XXX <.>
<br> U obecních budov se výše stočného stanoví individuálně na základě rozhodnutí
zastupitelstva <.>
<br> Majitelé nemovitostí,kteří nejsou napojeni na kanalizaci obce,resp.nemají s obcí
podepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod,jsou povinni do konce měsíce ledna
následujícího roku doložit na obecním úřadě doklady o ekologickém zneškodnění
produkovaných splaškových vod,a to v minimální výši stanovené vyhláškou č.120/2011 Sb <.>
(tzn.35 m3 na osobu a rok) <.>
<br> Cena stočného se rozhodnutím Zastupitelstva obce Dolany č.II/2013 ze dne 11.3.2013
stanovuje ve výši 9.- Kč/m3 <.>
<br> Platby za stočné budou splatné dle uzavřené Smlouvy o odvádění odpadních vod <.>
<br> V případě pochybností o správnosti údajů o produkci a odvádění splaškových vod je majitel
nemovitosti povinen strpět kontrolu zástupců obce <.>
<br> Do 1.5.2014 musí předčistící zařízení jednotlivých nemovitostí,vypouštějících odpadní vody
do kanalizace,splňovat podmínky Kanalizačního řádu obce <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3252268

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz