« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2019 10,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2019 10,6.pdf
Zápis č.VI/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 10.6.2019
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 3.6.2019 v 16:00 hod a sejmuta 10.6.2019 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br>
1.Účetní závěrka Obce Dolany 2018
2.Závěrečný účet Obce Dolany 2018
3.Plán financování obnovy kanalizace a ČOV obce Svinišťany
4.Žádost o finanční příspěvek TJ Dolany <.>
5.Rozpočtové opatření č.1 a 2 <.>
6.XVIII.ročník setkání Dolany v Dolanech
7.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Účetní závěrka Obce Dolany 2018
<br> Předložena účetní závěrka Obce Dolany za rok 2018.Příjmy 14 313 462,- Kč a výdaje 13 947 002,-Kč.Rozdíl
mezi příjmy a výdaji + 363 460,-Kč.Náklady na splátku úvěru 602 280,-.Tím byly sníženy finanční prostředky
obce o 238.820,-Kč.Viz Fin 2 -...

Načteno

edesky.cz/d/3252267

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz