« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VII,2018 17,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VII,2018 17,12.pdf
Zápis č.VII/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 17.12.2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:25 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 10.12.2018 v 15:00 hod a sejmuta 17.12.2018 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu - Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXX XXXXX
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br>
1.Rozpočtové provizórium na rok 2019
2.Rozpočtové opatření č.9
3.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Rozpočtové provizorium na rok 2019
<br> Do schválení rozpočtu na rok 2019 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria.V období
rozpočtového provizoria bude obec hradit tyto nejnutnější výdaje:
<br> • výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy
• nejnutnější výdaje týkající se chodu obce a obecního úřadu
• závazky,vyplývající z již uzavřených smluv
• příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany
<br> Rozpočtové p...

Načteno

edesky.cz/d/3252263

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz