« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO VI,2018 19,11.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO VI,2018 19,11.pdf
Zápis č.VI/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 19.11.2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:25 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 12.11.2018 v 15:00 hod a sejmuta 19.11.2018 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veronika Lemberková,XXXX XXXXXX a zapisovatel XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
<br> 1.Výběr raelizátora – ÚP Dolany
2.Strategický plán obce 2018 -2022
3.Inventury 2018
4.Rozpočtové opatření č.8
5.Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
Bod 1 – Výběr realizátora – ÚP Dolany
<br> Starosta předložil čtyři zalepené obálky,které přišly poštou na obec Dolany na základě výzvy ze dne 6.11 <.>
2018.Zastupitelstvo jednotlivé nabídky porovnalo a vybralo vítěznou firmu SURPMO,a.s <.>,IČO 01807935 <,>
projektové středisko Hradec Králové k vypracování Územně plánovací dokumentace Dolany dle
schváleného zadání územního plánu Dolany.Dále pověřilo staro...

Načteno

edesky.cz/d/3252262

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz