« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha č.1 k č.j.41508/2019-MZE-16212
<br>
Kraj Okres Obec s rozšířenou působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
<br>
Stránka 1 z 37
<br>
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Adamov u Českých Budějovic 600032
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Bavorovice 639583
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borek u Českých Budějovic 607525
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borovnice u Českých Budějovic 702056
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Branišov u Dubného 633615
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Branišovice u Římova 745642
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Břehov 794147
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakov u Českých Budějovic 656747
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakovec 656755
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 618993
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Červený Újezdec 668460
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Vrbné 622729
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Češnovice 721093
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dasný 624781
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dehtáře u Českých Budějovic 794155
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobrá Voda u Českých Budějovic 622320
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobřejovice u Hosína 645524
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dolní Stropnice 745651
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doubravice u Nedabyle 702064
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doudleby 631400
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Drahotěšice 631833
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubičné 633534
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubné 633623
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Habří u Lipí 683990
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Haklovy Dvory 636797
Jihočeský kra...
Vyhláška
M i nisterstvo zeměděIství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 41 5L]§iiů1 §_h,lIE_,] §l1 ]
<br> §oisová značka.: 14LH1744512019-16212C.j.: 4150812019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: lng.Věra Sobotková,CSc <.>
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
lD DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,1 10 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.B,2019
<br> lilllllllllll lllllll ll lill l llllllllll llilllillll
L]L:lL]3173I!]653
<br> vEŘEJNÁ vyHlÁšxe
oPATŘeruí ogEcNÉ povnHy
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.28911995 Sb,<,> o lesích a o změně a doplnění
něktených zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> lesní zákon") <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,<,> správní řád"),vydává podle § 5,1a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kteným se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č,j,1891 8|2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> l <.>
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,ktený zní:
<,>,2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem
lesních dřevin podle zákona č.14912003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa
a k zalesňování,a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br>
<br>
<br> s reprodukčním materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím
dotčena."
<br> ll <.>
<br> Příloha č <.>,í opatření obecné povahy č.j.18918/201$-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se
nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obe...

Načteno

edesky.cz/d/3252066

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz