« Najít podobné dokumenty

Obec Hradec-Nová Ves - OZV č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradec-Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1-2019 Odpady.doc
OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Zastupitelstvo obce Hradec-Nová Ves
Obecně závazná vyhláška
<br> č.1/2019
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradec-Nová Ves
Zastupitelstvo obce Hradec-Nová Ves se na svém zasedání dne 5.9.2019 usnesením č.6/I/7 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hradec-Nová Ves,včetně nakládání se stavebním odpadem
<.>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) biologické odpady rostlinného původu (BRKO) <,>
b) papír <,>
<br> c) plasty včetně PET lahví (dále jen „plast“)
d) sklo čiré <,>
e) sklo barevné <,>
<br> f) nápojové kartony <,>
g) kovy <,>
h) textil <,>
<br> i) jedlé oleje a tuky
<,>
j) nebezpečné odpady <,>
k) objemný odpad <,>
<br> l) směsný komunální odpad <,>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a) až l) <.>
Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob,kterými jsou:
<br> a) Separační nádoby pro využitelné složky komunálního odpadu s označením pro co jsou určeny (papír,plast,sklo bílé,sklo barevné,PE pytle,BRKO,jedlé oleje).Pro posečenou trávu ze zahrad,případně vyřezané větve ovocných stromů budou celoročně přistaveny velkoobjemové kontejnery v Hradci v křižovatce u čp.39,v Nové Vsi u Technického zázemí obce čp.155 ...

Načteno

edesky.cz/d/3251705

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradec-Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz