« Najít podobné dokumenty

Obec Mcely - Územní plán obce Mcely Změna č.1. - 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mcely.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapy změna č.1
Ozsluísmslmultnwm Fuuxčuínowužrrí o.<.>.„ _.<.> “—Hutu.—0——__“_u_-“mamut—muCjMWWIC„ "mmm-mnm_ cnw—m —-—— hodu—pm stimi—odm.Wm.<.>.<.> uuu-umuhhuntwwulihllů) E"-*uuu-u-nm—nun-vutuuinnx 731 ; umu—wwmm-m.; _.<.> MWW-m„ — - hubnu-zym- ——malamutHiiumaa-mau——— anulu.:.S,Mcely ( emní pláh obce n"\\„> ";.__J.<.> ":';,:'2'.<.>.<.>.<.>.<.> ě IÍIZEMÍROZVOJOVÁ ; 2 * ; ?.mmmmwužm :: i : „_ __ <.>,„__ f" t.--—-—mmm __ & “TŘÍ—& " 2.003: /_ » * “ "f,'.Š' »: 'Émm'wm * % “f ' " ' a „.=—„mm MCELY_mms: :“ É „ f \ „MM „ _1g5000- o v.mm- „ * Ž ' “WM—.n * *?.cw*.19% ff,i\á ZMĚNAč_ 1 z 1-1 ZMĚNA NA PARKOVOU ZĚLĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU Z 1-2 ZMĚNA NA SPRÁVU A VYBAVENOST OBCE MCELY z 1-3 ZMĚNA NA PARKOVOU ZELĚN z 1-4 ZMĚNA NA ÚZEMÍ RODINNÉ OBYTNÉ NEPOVINNÁ PŘÍLOHA K ZADÁNÍ z 1-5 ZMĚNA NATECHNICKÉ VYBAVENÍ.ZMĚNA PODMÍNĚNA ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU Na háj/ch 5M< 5 mw? *.<.> „m Émmm Éwšmm „% lm WW mmmm na E mmm m m.a„„ PLOCHY A KDRDORYS MOŽNOSTÍ VVVLASTNÉNÍ A UPLATNÉVÍPŘEDKUPNÍHD PRÁVA (_f/ _ WT LTeohnická infrastruktura ÚZEMNÍ PLÁN PDŘIZOVATEL: oBEcNI ÚŘAD MGELY MATE.me.mm.wvomotuichMCELY M1-Hmy/ ŽŠZMĚNA č.Z1-4 T“mmm _h AUTDGAEJIŘIPÉTA DATUM: Nunn 2010 VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY MĚŘ.1 :5 000 n.m— 9
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MCELY ZMĚNA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY, TEXTOVÁ ČÁST- 2010
MCELY
<br> ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
<br> ZMĚNA č.1
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Textová část
<br> vypracovala : ing.arch.XXXX XXXXXXXXXXXX,ČKA XXXXX
<br> Čajkovského X <.>,Praha 3,tel.222 26 36 77
<br> březen 2010,upraveno k vydání září 2010
<br> obec MCELY
<br> Mcely čp.53,289 36 Mcely
<br> Č.j <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Mcelích dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2010 <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MCELY
<br> Zastupitelstvo obce Mcely,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43,odst.4 a § 55
<br> odst.2 stavebního zákona,§ 171 a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy č.7
<br> vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
<br> dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve spojení s § 188 odst.4
<br> stavebního zákona
<br> v y d á v á
<br> změnu č.1 územního plánu obce Mcely <.>
<br> Územní plán obce Mcely,schválený usnesením Zastupitelstva obce Mcely dne 18.12.2006 <,>
<br> jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.5/2006,která nabyla účinnosti dnem 1.1.2007 se mění následovně:
<br> 1 <.>
Mění se funkční využití následujících ploch :
<br> - parky a lesoparky se mění na parkovou zeleň / PZ / na poz.č.188/5,Mcely
<br> nezastavěné území,označené v grafické části této změny „ Z1 – 1 „
<br> - louky a pastviny a plocha parky,lesoparky se mění na území správy a vybavenosti
<br> na poz.č.179/2 a na poz.č.188/4 Mcely,zastavěné a zastavitelné území,označené
<br> v grafické části této změny „ Z1 – 2 „
<br> - parky a lesoparky se mění na parkovou zeleň / PZ / na poz.č.179/1 a část poz.č <.>
<br> 226/1 Mcely,nezastavěné území a
<br> parky a lesoparky se mění na sady na poz.č.226/11,226/7,226/8,226/9,226/10 <,>
<br> označené v grafické části této změny „ Z1 – 3 „
<br> - území zemědělské výroby / AD / se mění na území rodinné obytné zástavby
<br> venkovského charakteru / AA/ ...

Načteno

edesky.cz/d/3251698

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mcely      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz