« Najít podobné dokumenty

Městys Včelákov - Zápis ze 6 zasedání ZO ze dne 23.8.2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Včelákov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 6 zasedání ZO ze dne 23.8.2019.
Městys Včelákov
<br> Zastupitelstvo městyse Včelákov
<br>
<br> Zápis
<br> z 6.zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov <,>
<br> konaného dne 23.8.2019,od 17:00 hodin <.>
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
<br> v 17:00 hodin starostou městyse Janem Pejchou (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst <.>
<br> 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Včelákov zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 15.8.2019 do 23.8.2019.Současně byla
<br> zveřejněna i na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
<br> konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Člen
<br> zastupitelstva XXXX XXXXXXXXXXXXX a byl starostou omluven <.>
<br> * * *
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr.Roman Pacettiho a Mgr.Jaroslava
<br> Prodělala a zapisovatelem paní Zuzanu Kekulovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné
<br> protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo městyse Včelákov určuje ověřovateli zápisu Mgr.Romana Pacettiho a
<br> Mgr.Jaroslava Prodělala a zapisovatelem paní Zuzanu Kekulovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.82 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu
<br> programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost
<br> vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br>
Předsedající ...

Načteno

edesky.cz/d/3250782

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Včelákov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz