« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni.pdf 2 629,81 kB

unu Plzen b
Doruceno: 10.02.2016
_c.j.z Uflos/Oıss/zoıs
<br> liSÍY: Drilohy:1
<br> I|||||| II ||I|| Illlllllllll
<br> 92058515500187
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNÉ
<br> deor dopravy ˇ
Skroupova 5,306 32 P L Z E N
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> sPISOvÁ zN.: SZ MMF/0153 19/16
c.J.z 1×/11\/[P/028552/16
V PLZNI DNE: 5.2.2016
<br> USNESENÍ
Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný Správní Orgán podle ustanovení § 40 odst.4
písm.a),a podle přílohy č.6 čl.9 Obecně Závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001 <,>
Statut města,ve znění pozdějších předpisů,v souladu S § 80 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“) rozhodl podle § 80 Odst.4
písm.c) správního řádu takto:
<br> Správní řízení sp.zn.DOP/ÚM05/0755/2013O Žádosti paní Ivany Smolíkové,bytem Plzeňská E
180,322 00 Plzeň,datum narození: 18.12.1968,zastoupené právním zástupce Mgr.Jiřím
PraŽákem,AK XXXXX XXXXX,U Radbuzy X,XXX XX Plzeň,IČ: 71468951 (dále jen „Žadatel“) <,>
podané dne 24.06.2008,ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci,kterou je pozemek p.č.900/1 v k.ú.Radčice u Plzně podle §7 Odst.l zákona O
pozemních komunikacích Se Úřadu městského Obvodu Plzeň 5 fl Himice
<br> odnímá a pověřuje Se
<br> vedením tohoto Správního řízení Úřad městského obvodu Plzeň 3,Sady Pětatřicátníků 7,9,305
83 Plzeň <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 10.12.2015 Obdržel zdejší silniční správní úřad podnět na nečinnost Úřadu městského
obvodu Plzeň 5 - Křimice ve Správním řízení sp.zn.DOP/ÚM05/0755/2013 O Žádosti paní
Ivany Smolíkové,bytem Plzeňská E 180,322 00 Plzeň,datum narození: 18.12.1968 <,>
zastoupené právním zástupce Mgr.Jiřím PraŽákem,AK XXXXX XXXXX,U Radbuzy X,XXX XX
Plzeň,IČ: 71468951 (dále jen „Žadatel“),podané dne 24.06.2008,ve věci omezení veřejného
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci,kterou je pozemek p.č.900/1 vk.ú <.>
Radčice u Plzně podle §7 Odst.1 Zákona O pozemních komunikacích <.>
<br> Dne 4.1.2016 byl vyzván Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice k vyjádření <.>
<br> Dne20.1.2016 zdejší Silniční správní úřad obdržel vyjádření Úřadu městského obvodu Plzeň 5 -
Křimice,č.j.UM05/0055/2016 ze dne 18.1.2016 ve kterém je uvedeno,Že v předmětné věci je
Silniční Správní úřad nečinný od rozhodnutí Magistrátu města Plzně,odboru dopravy
v odvolacím řízení ze dne 16.1.2013,č.j.: 1\/ll\AĹP/011927/13 <.>
<br> Z výše uvedeného je zřejmé,Že v dané věci je příslušný Silniční Správní úřad nečinný cca 2 roky <.>
Z toho důvodu zdejší Silniční Správní úřad jako příslušný nadřízený Správní orgán dospěl
k závěru,Že v dané věci je třeba učinit opatření proti nečinnosti.Z dikce § 80 Odst.3 správního
řádu vyplývá,Že Opatření proti nečinnosti lze učinit tehdy,pokud je zjevné,Že příslušný Správní
úřad nedodrŽí lhůtu pro vydání rozhodnutí.Tato podmínka je v daném případě naplněna <.>
<br> Důvodem pro postup podle § 80 Odst.4) písm.c) Správního řádu je ta Skutečnost,Že problém
týkající se nečinnosti existuje i vsouvisejících Správních řízeních a existuje tedy důvodná
pochybnost O XXX,Že by bylo předmětné řízení vedeno v souladu Se zákonem.Úřadu městského
obvodu Plzeň 5 - Křimice je vzhledem ke SloŽitosti celého případu nedostatečně Odborně i
<br>.Ti IDr.Jiřš Kubík,MBA telefon :378034312 email: kubilᡞ'gìjlıplzeneu
<br>
<br> ČJ.MMP/OZSSSZ/ıó 5112
<br> personálně vybaven k vedení tohoto typu řízení.Z toho důvodu byl vedením řízení pověřen
územně sousedící Úřad městského Obvodu Plzeň 3.Úřad městského Obvodu Plzeň 3 je odborně i
personálně dostatečně vybaven,aby byl Schopen tento typ poměrně náročného Správního řízení
úspěšně vést <.>
<br> Důvodem proč zdejší Silniční Správní úřad nezvolil postup podle § 80 odst.4) písm.b) správního
řádu a danou věc nevztáhl na sebe,je ta Skutečnost,Že v dané věci opakovaně vystupoval jako
odvolací Správní Orgán a z toho důvodu není vhodné,aby ve věci nyní vystupoval jako
prvoinstanční Silniční Správní úřad <.>
<br> Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podle § 27 odst.1 Správního řádu podat Odvolání
<br> do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu
města Plzně.Odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Lhůta pro podání Odvolání Se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí,nejpozději však po uplynutí desátého dne Ode dne,kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí <.>
<br> Odvolání se podává S potřebným počtem Stejnopisů tak,aby jeden Stejnopis Zůstal Správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden Stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný počet
Stejnopisů,vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka <.>
<br> Odvoláním lZe napadnout výrokovou část usnesení,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXX,MBA
právník Odboru dopravy
Magistrátu města Plzně
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce M...

Načteno

edesky.cz/d/324724

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz