« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni2.pdf 2 543,94 kB

-tı'ne _Pıfzìvz s _*
Doruceno: 10.02.2016
<br> C.j.: UH05/0167/2016
<br> `listy: prilohy:1
<br> I |||||||||l|||||||
<br> p2058816500186
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNÉ
<br> deor dopravy V
Skroupova 5,306 32 P L Z E N
<br> sPISovÁ zN.z SZ MMF/028887/16
cJ.: MMP/028909/16
V PLZNI DNE: 5.2.2016
<br> USNESENI
Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný Správní Orgán podle ustanovení § 40 odst.4
písm.a),a podle přílohy č.6 čl.9 Obecně Závazné vyhlášky Statutárního města Plzně č.8/2001 <,>
Statut města,ve Znění pozdějších předpisů,V souladu S § 80 odst.3 Zákona č.500/2004 Sb.<,>
Správní řád,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 80 odst.4
písm.c) Správního řádu takto:
<br> Správní řízení Sp.zn.ÚMOS/0408/2014 vedené zmoci úřední ve věci odstranění nepovolené
pevné překážky - dvojdílných uzamykatelných vrat - na pozemcích p.č.900/1 a 900/2 v k.ú <.>
Radčice u Plzně podle § 29 odst.3 zákona o pozemních komunikacích Se Úřadu městského
obvodu Plzeň 5 _ Křimice
<br> Odnímá a pověřuje Se
<br> vedením tohoto správního řízení Úřad městského obvodu Plzeň 3,sady Pětatřicátníků 7,9,305
83 Plzeň <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 10.12.2015 obdržel Zdejší silniční správní úřad podnět na nečinnost Úřadu městského
obvodu Plzeň 5 - Křimice ve správním řízení Sp.zn.ÚM05/0408/2014 vedené z moci úřední ve
věci odstranění nepovolené pevné překážky _ dvojdílných uzamykatelných vrat - na pozemcích
p.č.900/1 a 900/2 v k.ú.Radčice u Plzně podle § 29 odst.3 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Dne 4.1.2016 byl vyzván Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice k vyjádření <.>
<br> Dne 20.1.2016 zdejší silniční Správní úřad obdržel vyjádření Úřadu městského obvodu Plzeň 5 -
Křimice,č.j.UM05/0055/2016 ze dne 18.1.2016 Ve kterém je uvedeno,že v předmětné věci je
silniční správní úřad nečinný od vydání usnesení o přerušení řízení ze dne 13.8.2014,č.j.:
ÚMO/1310/2014,Sp.zn.z ÚM05/0408/2014 <.>
<br> Z výše uvedeného je zřejmé,že v dané věci je příslušný Silniční Správní úřad nečinný cca 1,5
roku.Z toho důvodu zdejší Silniční Správní úřad jako příslušný nadřízený správní orgán dospěl
k závěru,že v dané věci je třeba učinit opatření proti nečinnosti.Z dikce § 80 odst.3 Správního
řádu vyplývá,že opatření proti nečinnosti lze učinit tehdy,pokud je zjevné,že příslušný Správní
úřad nedodrží lhůtu pro vydání rozhodnutí.Tato podmínka je v daném případě naplněna <.>
<br> Důvodem pro postup podle § 80 Odst.4) písm.c) Správního řádu je ta Skutečnost,že problém
týkající se nečinnosti existuje i V souvisejících správních řízeních a existuje tedy důvodná
<br> pochybnost o XXX,že by bylo předmětné řízení vedeno v Souladu se zákonem.Úřadu městského _
<br> obvodu Plzeň 5 _ Křimice je vzhledem ke složitosti celého případu nedostatečně odborně i
personálně vybaven k vedení tohoto typu řízení.Z toho důvodu byl vedením řízení pověřen
územně sousedící Uřad městského obvodu Plzeň 3.Uřad městského obvodu Plzeň 3 je odborně i
<br>
<br> tehñbn3378034312 enia01kubädšąňzaıeu
<br>.íUDr.říři Kubík,MBA
<br> I||||l|l|||||
<br> čj.SZ MMF/028887/16 3112
<br> personálně dostatečně vybaven,aby byl Schopen tento typ poměrně náročného správního řízení
úspěšně vést <.>
<br> Důvodem proč zdejší Silniční Správní úřad nezvolil postup podle § 80 odst.4) písm.b) Správního
řádu a danou věc nevztáhl na sebe,je ta Skutečnost,že ve správních řízeních týkajících se této
<br> věci opakovaně vystupoval jako odvolací správní orgán a z toho důvodu není vhodné,aby ve
věci nyní vystupoval jako prvoinstanční silniční správní úřad <.>
<br> Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podle § 27 Odst.1 správního řádu podat odvolání
<br> do 15 dnů ode dne jeho Oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu
města Plzně.Odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Lhůta pro podání Odvolání Se počítá Ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí,nejpozději však po uplynutí desátého dne Ode dne,kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí <.>
<br> Odvolání Se podává S potřebným počtem stejnopisů tak,aby jeden stejnopis zůstal Správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný počet
stej nopisů,vyhotoví je správní Orgán na náklady účastníka <.>
<br> Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.Odvolání jen proti Odůvodnění usnesení je nepřípustné <.>
<br> IUDr.XXXX XXXXX,MBA
právník Odboru dopravy
Magistrátu města Plzně
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Plzně,ÚMO Plzeň 5
Křimice a UMO Plzeň 3 min.15 dnů,15.den je posledním dnem Oznámení <.>
<br> Datum vyvěšení: Datum Sejmutí:
Podpis Oprávněné osoby,potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby,potvrzující Sejmutí
Razítko: Razítko:
<br> Razítko,podpis Orgánu,který potvrzuje vyvěšení a Sejmutí Oznámení <.>
<br>
<br>.iííDr XXXX XXXXX,MBA telefon :XXXXXXXXX emaišj kubiští'çÍjępìzenru
...

Načteno

edesky.cz/d/324722

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz