« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - KS-Nákup pozemku v katastru obce 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KS-Nákup pozemku v katastru obce 7/2019
© _ 435 “ W150
<br>,© “.o &,tgwggaaaa
<br> % „((ýld—DQ b'
<br> KUPNÍ SMLOUVA č.56/910/19
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci
<br> se sídlem Třanovského 622/1 1,Praha 6,Řepy,PSČ 163 00
<br> zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl ALX,vložka 851 1Č:00016918
<br> DIČ: C200016918
<br> zastoupený likvidátorem podniku Mgr.Rostislavem Pecháčkem
<br> jako prodávající
<br> a
<br> Obec Boháňka
<br> Boháňka 27,508 01 Hořice
<br> IČ: 00271357
<br> zastoupená Milanem Heligrem,starostou obce jako kupující
<br> prohlašují,že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají podle ustanovení 5 1105 a ustanovení 5 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění,tuto
<br> kupní smlouvu
<br> I <.>
<br> Prodávající prohlašuje,že má právo hospodařit s majetkem České republiky na základě : Rozhodnutí o sloučení organizace č.j.8241/2006—13020 Ministerstva zemědělství ze dne 9.5.2006 s nemovitou věcí:
<br> — parc.č.183/1 výměra 433m2 ostatní plocha,jiná plocha — parc.č.183/6 výměra 3152m2 ostatní plocha,neplodná půda
<br> Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín na listu vlastnictví č.86 pro katastrální území a obec Boháňka <.>
<br> II <.>
<br> Předmětem této smlouvy je prodej nemovitých věcí uvedených v čl.1.této smlouvy.III <.>
<br> Znaleckým posudkem č.122/19 ze dne 20.5.2019,který vypracoval XXXXXX XXXXXXX,Teplická XXX,XXX XX Hranice,byly nemovité věci uvedené v čl.1.této smlouvy oceněny částkou 69.700,- Kč.Ve znaleckém posudku,který mají obě smluvní strany k dispozici,jsou nemovité věci popsány.Kupující prohlašuje,že si pozemky prohlédl,je mu dobře znám jejich stav,seznámil se s předmětným znaleckým posudkem a pozemky bez výhrad do svého vlastnictví přijímá,a to se všemi právy a povinnostmi <.>

Načteno

edesky.cz/d/3246084


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz