« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Sml. divadlo. Hodina duchů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sml. divadlo. Hodina duchů.
Obec Boháňka Boháňka 27,50801 Hořice V Podkrkonoší
<br> Zastoupená: Milanem Heligrem,starostou obce IČ: 00271357
<br> Fast Stars s.r.o.Se sídlem: Na Úbočí 1146/ 10,Praha 8,182 00
<br> Zastoupená: M- _ jednatelkou,korespondenční adresa: Libichov 22,Luštěnice,294 42
<br> IČ: 01533487 DIČ: CZ01533487
<br> Zapsána V obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu V Praze,V oddílu C,vložka č.180474
<br> (dále jako „Dodavatel")
<br> tímto uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku podle š1746 odst.2 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku tuto
<br> smlouvu o zajištění kulturní akce / zprostředkování uměleckého Výkonu
<br> I.Účel smlouvy a definice pojmů
<br> 1.Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vsouvislosti se zprostředkováním/ zajištěním níže uvedeného divadelního představení divadla Artur (dále jako „Soubor" nebo „Účinkující"),a to na scéně či na jiném obdobném místě zajištěném Objednatelem jakožto subjektem pořádajícím níže uvedené divadelní představení na vlastní právní a ekonomickou odpovědnost <.>
<br> 2.Divadelním představením dle této smlouvy se rozumí (souhrnně dále XXX XXXX „Představení"):
<br> X.Název hry: Hodina duchů Autoři hry: ]“ K'—
<br> Den konání: 17.8.2019 Místo konání: Letní kino obce Boháňka Začátek představení: 19:00
<br> Smluvní strany se zavazují vykonávat práva a povinnosti vyplývající jim ztéto smlouvy zhlediska zájmů sledovaných smluvními stranami,za podmínek dále V této smlouvě uvedených <.>
<br> II.Povinnosti Dodavatele
<br> Dodavatel zajistí řádné provedení Představení za časových,místních,věcných,technických a jiných obdobných podmínek blíže uvedených v této smlouvě <.>
<br> Dodavatel zajistí,aby se veškeré osoby nezbytně nutné k řádnému provedení Představení dostavily na sjednané místo konání Představení v dostatečném časovém předstihu tak,aby Představení mohlo být zahájeno včas za podmínek uvedených V této smlouvě <.>
<br> III.Povinnosti Obiednatele
<br> Objednatel se zavazuje zajistit řádné podmí...

Načteno

edesky.cz/d/3243718


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz