« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k nabídce a seznam pozemků
1/2
<br>
<br> VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK URČENÝCH K P EVODU OPRÁVN NÝM
OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPC M PODLE ZÁKONA č.229/1991 Sb.<,>
V ÚPLNÉM ZN NÍ (ZÁKON O P D ),UVE EJN NÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM
Ú ADEM DNE 9.9.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ) <,>
které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky
na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení § 11a odst.7 zákona o půdě žádost
o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít
písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je uvedena
na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam doručovacích
adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice Kontakty <.>
U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny
pouze pozemky,které mají shodnou doručovací adresu.Pokud žadatel žádá
o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky SPÚ zaslat více
žádostí tak,aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě.V nabídce pozemk
vyhlášené na ú ední desce obecního ú adu dne 9.9.2019 musí být žádosti doručeny
do 9.10.2019 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných faxem nebo
v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě <,>
že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna
doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí
být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce <.>
Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným
podpisem nebo její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena
faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál
plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou doložen...
bez názvu
1/2
<br>
<br> VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK URČENÝCH K P EVODU OPRÁVN NÝM
OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPC M PODLE ZÁKONA č.229/1991 Sb.<,>
V ÚPLNÉM ZN NÍ (ZÁKON O P D ),UVE EJN NÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM
Ú ADEM DNE 03.06.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ) <,>
které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky
na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení § 11a odst.7 zákona o půdě žádost
o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít
písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je uvedena
na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam doručovacích
adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice Kontakty <.>
U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny
pouze pozemky,které mají shodnou doručovací adresu.Pokud žadatel žádá
o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky SPÚ zaslat více
žádostí tak,aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě.V nabídce pozemk
vyhlášené na ú ední desce obecního ú adu dne 03.06.2019 musí být žádosti
doručeny do 03.07.2019 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných
faxem nebo v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě <,>
že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna
doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí
být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce <.>
Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným
podpisem nebo její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena
faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál
plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou do...

Načteno

edesky.cz/d/3243417

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz