« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Opatření obecné povahy - dopravní značení ul.Ostravská, vodovodní řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

klimkovice
mamma „ -—„„ _
<br> 'č'lll sua gr <.>
<br>.g 2%; [?iifíš
<br> Š;- ĚĚŠ ŠŠŠŠŠŠ
<br> %; a g Šššašš
<br> ŽŠ Š % ŠŠŠ
<br> gg - Egg; »
<br> Š 1 $;
<br> F Ž 0
zde
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/2 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
podle §§ 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon“)
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.5505/19/Klimkovice (ul.Ostravská)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů věcně příslušný a podle § 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
<br> a stanovení obcí s rozšířenou působností a ust.§ 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů
<br> obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších
<br> předpisů,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní
<br> komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí:
<br> „Klimkovice,ul.Ostravská - rekonstrukce vodovodního
řádu“ <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle příloh ověřených Policií ČR KŘ Ostrava pod č.j.KRPT-120065/ČJ-2017-
070706AL ze dne 12.8.2019,aktualizované dne 30.8.2019 a za splnění zde uvedených podmínek <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6
<br> dopravního zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.provádějící dopravní zákon,musí být v souladu se zásadami
<br> pro jeho provádění a umísťování,TP 66,musí bý...

Načteno

edesky.cz/d/3242925

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz