« Najít podobné dokumenty

Obec Trnové Pole - Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Trnové Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trnové Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Trnovepole_Z1_B2_Srovnavaci text
ÚP Trnové Pole,Změna č.1 – B2.Odůvodnění - srovnávací text,Studio Region,Brno
Září 2019
<br>
Obsah:
31 <.>
Vymezení zastavěného území
<br>
32 <.>
Základní kKoncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br>
43 <.>
Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně
<br>
43.1 Bydlení
<br>
43.2 Sport a rekreace
<br>
53.3 Občanská vybavenost
<br>
53.4 Veřejná prostranství
<br>
53.5 Výroba a skladování
<br>
64 <.>
Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití
<br>
64.1 Koncepce dopravy
<br>
64.1.1 Drážní doprava
<br>
64.1.2 Doprava na pozemních komunikacích
<br>
84.1.3 Letecká a lodní doprava
<br>
84.2 Technická infrastruktura
<br>
94.2.1 Zásobení elektrickou energií
<br>
94.2.2 Telekomunikace
<br>
94.2.3 Zásobení plynem
<br>
104.2.4 Zásobení vodou
<br>
104.2.5 Odkanalizování
<br>
105 <.>
Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání,uzemní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání nerostů
<br>
105.1 Vodní toky a nádrže
<br>
115.2 Zemědělská půda
<br>
115.3 Zeleň lesní
<br>
115.4 Zeleň krajinná
<br>
115.5 Vymezení územního systému ekologické stability
<br>
126 <.>
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
<br>
126.1 Plochy bydlení
<br>
136.2 Plochy rekreace
<br>
136.3 Plochy občanského vybavení
<br>
146.4 Plochy veřejných prostranství
<br>
156.5 Plochy dopravní infrastruktury
<br>
166.6 Plochy technické infrastruktury
<br>
166.7 Plochy smíšené výrobní
<br>
176.8 Plochy vodní a vodohospodářské
<br>
186.9 Plochy zemědělské
<br>
196.10 Plochy lesní
<br>
206.11 Plochy krajinné
<br>
206.12 Plochy přírodní
<br>
217 <.>
Vymezení veřejně prospěšných ...
Trnovepole_Z1_A_Textova_cast_vyrok
ÚP Trnové Pole,Změna č.1 – A.Textová část – výrok,Studio Region,Brno <,>
Září 2019
<br>
Obsah:
21 <.>
Vymezení zastavěného území
<br>
22 <.>
Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br>
23 <.>
Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně
<br>
24 <.>
Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití
<br>
24.2.1 Zásobení elektrickou energií
<br>
34.2.5 Odkanalizování
<br>
35 <.>
Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání,uzemní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání nerostů
<br>
36 <.>
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
<br>
37 <.>
Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
<br>
48 <.>
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,pro které lze uplatnit předkupní právo
<br>
49 <.>
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona
<br>
<br>
V souvislosti se změnou č.1 ÚP Trnové Pole byla Textová část – výrok (závazná část) Územního plánu (ÚP) Trnové Pole změněna.Níže uvedený text obsahuje pouze měněné části výroku s doplňujícími poznámkami v kurzívě.Textová část územního plánu s vyznačením změn (tzv.srovnávací text),obsahující jak neměnné,tak měněné (vypuštěné a doplněné) části je uveden v části B2.Odůvodnění <.>
1.Vymezení zastavěného území
Text kapitoly je beze změn <.>
<br> Název kap.2.zní:
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br> Zbývající text kap.2.je beze změn <.>
<br> Název ...
4_energetika
---.„1----.„--:---.„-\
<br> ZC sfcfn Sí ní:
<br> J Summae skye" 'v"<r":
<br> m dHec“
<br> \m nemam
<br> J Troa<o+ov'c
<br> ZC Su'vo*cu
3_doprava
305an „N
<br> PŠÉÉoÉ a
<br> romcnc 37
<br> [Umíu v<
<br> „stsxr lom;WQL\gozu>m ň
<br> SEW cbh UN
<br> ll.n-wll ll ll.va-l <.>
2_hlavni
» o 0 „0.0.0
<br> %
<br> 00 o 000 &$!
<br> 0 a
<br> O
<br> a
<br> * <.>
<br> O <.>
<br> 'o
<br> 00 o : <.>
<br> 'o
<br> 00 00 i
<br> 0 a
<br> 0%
1_zaklclenuz
J Troa<o+ov'c
<br> N
<br> & Sawo
<br> *cu
<br> **?ové
<br> FL
<br> „a
<br> J S <.>,<.>
<br> mc
<br> h're Skye" 'v"<r":
<br> m dHec“
<br> \m nemam
<br> ZC sfcfn Sí ní
o4_zabory
30100
<br> 0.01.00
<br> ZC Sfcw síníc'
<br> J Sahehfce SK)/c" 7f0"'c
<br> m dHec—
<br> 0.60.00
<br> 0.08.10 || <.>
<br> va honem
<br> 0.01.00
<br> 0.08.10
<br> _J Tros<o+ov'c
<br> 0.01.00
<br> v:
<br> 0.01.00
<br> vas:*'\c<é
<br> ZC Sa'vcrcu
o3_koord_vyrez
_„ EPU“
<br> \ \\ \ o o o o 'o <.>
<br> wxwg <.>
<br> _Š <,>
<br> / / mmqw <.>
<br> Q/OOOOOOÍOOOOOOO
<br> / / / / \ /
<br> / / 1/
<br> / \.<.>./ / /
<br> //
<br> /,/ / x / A / © om ©>o<x / \.\ \ / \ /,/ A
<br> / /
<br> /„ Š /
<br> )%xw woxíugoqw
<br> „ n\wmwm
<br>.br—[[[EEF LFPLÍÍŽĚLF
<br> LÝÍFFF
<br> _ _,<,> \ \FFÍFPÉ [Lhůta/\
o2_koord
o.<.>.ooooooooooooooooooooo
<br> ooooooooooooooooooooooo o.<.>.<.>.<.> oooooooooooooooo
<br> o.<.>.-oo.<.>.ooooooooo.<.> \ooooooooo'oooooooooo
<br> ||JI||JI||1I|I1I|IJIII
<br> * _
<br> _.<.>.l.<.>.|.<.>.|.<.>.|.r|.<.>._
<br> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
<br> F F F F F F F F F F F F
<br> 1.1.1.] ] ] 1.1.1.] 1.1
<br> [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
<br> 1„1.1.] 1.1 1.1.1.] ] 1.1
<br> [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
<br>.ccccccccccccc.w.novu.novumouovvvvu.vooooooooooooo <.>
<br> 00000000000000 vooooooooooooog 00000000000000 ŠĚŽŠSĚŽŠSQŠ
o1_sirsvztahy
6_vpso
_)W—W—W—W—W—W ©.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.>.-- <.>
<br>.-n---a.<.> ---a.<.> ---—.---
<br> _N__._N_N_N_N_J“
<br> J S <.>,<.> Chch'Fe skye"
<br> 'v"<r":
<br> J ro <a cvc
5_vak
".<.>.—"CS ©
<br> ČOV
<br> LQWMALLLMAW
<br> \ i & MMM—L 'A &
Odůvodnění změny č. 1 - čistopis
ÚP Trnové Pole,Změna č.1 – B1.Odůvodnění – textová část,Studio Region,Brno
Září 2019
<br>
Obsah
<br> 1Obsah
<br>
3B1.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
31.Vyhodnocení souladu změny územního plánu podle §53 odst.4) stavebního zákona
<br>
31.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
<br>
31.1.1 Politika územního rozvoje
<br>
41.1.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Zásady územního rozvoje
<br>
71.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu architektonických hodnot území a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
<br>
71.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
<br>
81.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů
<br>
82.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
<br>
83.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 <,>
<br>
84.Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno,s uvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
<br>
85.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
<br>
85.1 Aktualizace zastavěného území obce a stavu území
<br>
95.2 Zastavitelné plochy a plochy přestavby
<br>
95.2.1 Plocha pro čistírnu odpadních vod (Z1.1)
<br>
105.3 Uvedení do souladu s aktuálními právními předpisy
<br>
109.5.1 Uvedení do souladu s novelou stavebního zákona
<br>
119.5.2 Uvedení do souladu s novelou prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br>
135.4 Dopravní a technická infrastruktura
<br>
135.4.1 Doprava drážní
<br>
135.4.2 Doprava na pozemních komunikacích
<br>
135.4.3 Doprava lodní a letecká
<br>
145.4.4 Vodní zdroje a ochranná pásma
<br>
145.4.5 Zásobení vodou
<br>
145.4.6 Odkanalizování
<br>
145.4.7 Elektrická en...
Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Trnové Pole
Obec Trnové Pole Zastupitelstvo obce
<br> Č.j.: oa TP 255/2019 v Trnovém Polí dne: 5.9.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNOVÉ POLE
<br> Zastupitelstvo obce Trnové Pole,příslušné podle © 6 odst.5,písm.c),zákona č.133/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění ( stavební zákon),za použití 5 43 odst.4 a 55 odst.2 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.5 a 7 vyhlášky ě.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění,5 171 a následujících zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,ve spojení s ustanovením 5 188 odst.4 stavebního zákona <,>
<br> vydává tuto změnu č.1 územního plánu Trnové Pole
<br> vydaného Zastupitelstvem obce Trnové Pole opatřením obecné povahy,které nabylo účinnosti dne 27.12.2012 <.>
<br> 1.Nově se vymezuje využití této plochy: plocha pro technickou infrastrukturu — T101,která vznikne změnou využití části zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech Br při severním okraji obce,oznaěené v platném ÚP jako plocha B1 a plochy lesního pozemku.Plocha je navržená pro umístění ČOV a realizaci ochranné zeleně k zajištění omezení možných negativních vlivů stavby ČOV na pohodu bydlení na sousedící návrhové ploše pro bydlení.Nová plocha vznikne na.ěástech pozemků p.č.2254/ 1,2245 a 2244 aje označená v dokumentaci změny jako plocha „ 21.13"
<br> 2.Podmínky využití nově vymezené plochy jsou stejné jako pro ostatní plochy technické infrastruktury (Tp) dle platného UP Trnové Pole <.>
<br> 3.Součástí změny či.1 je aktualizace zastavěného území k 10.5.2019 a uvedení ÚP do souladu
<br> s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje,které nabyly účinnosti dne 3.11.2016 <.>
<br> 4.Změna ě.l územního plánu Trnové Pole se skládá ztextové a grafické ěásti zpracované dle přílohy č.? výše uvedené vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br> Grafická část obsahuje tyto výkresy: 1.Výkres základního ělenění území 1:5 000...

Načteno

edesky.cz/d/3239335

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Trnové Pole
29. 05. 2020
29. 05. 2020
27. 05. 2020
26. 05. 2020
21. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Trnové Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz