« Najít podobné dokumenty

Obec Libčeves - Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Libčeves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libčeves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Libčeves
STÁTNÍ PDZEMKDVÝ ÚŘAD
<br> 41-x.: „-
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1151,130 00 Praha 3 - Žižkov,iČO: 01312774,DIČ: cz 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Louny Pražská 765,440 01 Louny
<br> Váš dopis zn.: ___ ____ z z * Lo _ „___-„__ __ <.>,„,tj—_ Příloha: j Ze dne: _ _ _.___ _ _ Naše značka: SPU 301933/2019 iDie rozdělovníku ___________ _______-_-__'_' Liš.<.>.<.> _,Spisová značka: 2RP19929/2015-508205/03/02/02 |_) _ *
<br> o.Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXX Ě O X.XX XXXX Tel.: XXXXXXXXX ; o — moe MWGB l “ču""“- “N'“'M“““ E-mail: jfusova©spucrcz _)3'1'1-53.Za/11% " MĚ Batumi 1- 8- 2019 seu 30193372019
<br> UDDS2ÁEFEBD3
<br> Komplexní pozemkové úpravy 5 rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves — oznámení o zjišťování průběhu hranice pozemku PK 850/2 v k.ú.Libčeves
<br> Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Louny (dále jen,pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákonač 503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přidělů v části katastrálního území Libčeves bude dne 26.8.2019 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemku PK 850/2 v k.ú.Libčeves,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru nemovitostí,je dosavadní katastrální ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libčeves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz