« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - MZ - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZ - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 4150312019-M2E—15212
<br> Spisová značka.: 14LH17445I2019-16212 ' i iiliiilliliiiiilliiiiiiliiililiililllillili - _ - „_ _ UDUBWHFEIEEB
<br> Vyřizuje: ' Ing.Věra Sobotková,CSc <.>
<br> Telefon: 221812748
<br> E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 85/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> _ V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> "Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle =us'tanóvení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bed 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesni oblasti 'a' nadmořské výšky._To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhureprodukčniho materiálu lesních dřevin lesnicky významnýčh druhů a 'umělých- kříženců,určeného k obnově lesa a kzalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčnim materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím dotčena.“
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá úči...

Načteno

edesky.cz/d/3237387

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz