« Najít podobné dokumenty

Obec Rabakov - Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019 konaného dne 31.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rabakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019 konaného dne 31.7.2019
z^Pls
z 3.veřejného zasedání obecního zastupiteIstva obce Rabakov v roce 2019
<br> konaného dne 31,7,2019 v 17:00 v zasedací místnosti OU
<br> přítomnízastupitelé
XXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,tVlgr.XXXX XXXXX,lng.XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXX
<br> Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil
<br> Bod č.1 -Zahdiení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval,že vzhledem
k přítomnosti nadpoloviění většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále
starosta přednesl program veřejného zasedání a vznesl návrh na jeho schválení <.>
<br> prooram veřeiného zasedání
1.Zahájení a schválení programu schůze
2.Ověření zápisu,jmenování ověřovatelů
3.Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4 a 5 rozpočtu pro 2019
4.posouzení dotace na letní vlak
5.Organizační záležitosti OÚ
6.lnformace o činnosti oú
7.Diskuse,závér
<br> Hlasování č,1 <.>
Pro-6 proti -0 zdrželse-0
Usnesení č.1:
Zastu pitelstvo obce schvaluje před nesený prog ram veřej ného zasedá n í
<br> Bod č.2 - Ověření zápisu,jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to XXXX XXXXXXX Miclíka a paní lng <.>
ŠtepanXu Švorcovou.Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 15.5,2019 a ten
byl přijet bez připomínek <.>
<br> Bod č.3 - Seznámení s rozpočtovým opatřením é.4 a 5 rozpočtu pro 20í9
<br> Starosta požádal paní účetní lng,Štěpanru Švorcovou,aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č.4 a 5 rozpočtu pro rok 2019.Zastupitelstvo tato opatření vzalo na
vědomí <,>
<br> 1 <,>
<br>
<br> Bod č.4 - Posouzení dotace na letní vlak
<br> Starosta obce seznámil zastupitelstvo i veřejnost s žádostí obce Dětenice k uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rabakov na provoz letního vlaku v roce 2019 <,>
tedy na stejný účeljako již mnohokrát v minulých letech....

Načteno

edesky.cz/d/3234725

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rabakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz