« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice
Legenda
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ HORNÍ BRUSNICE
PODKLADOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
<br> VYMEZENÍ ZASTAVĚ NÉHO ÚZEMÍ
HORNÍ BRUSNICE
<br> M = 1:8000
<br> VYMEZENÍ ZASTAVĚ NÉHO ÚZEMÍ HORNÍ BRUSNICE
<br> ·
<br> k.ú.Dolní Brusnice
<br> k.ú.Horní Brusnice
<br> k.ú.Zvičina
<br> k.ú.Brovnička
<br> k.ú.Souvrať
<br> k.ú.Mostek
<br> SRPEN 2019
<br> k.ú.Vidonice
<br> k.ú.Kal
<br> k.ú.Bezník
<br> k.ú.Borek u Miletína
<br> k.ú.Chroustov u Miletína
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice
Vyvěšeno dne: ………… Sejmuto dne: ……….<.> Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č.j.: M U D K - V Ú P / 7 3 2 7 7 - 2 0 1 9 / s te 6 7 9 8 - 2 0 1 9 S p is.a s ka r t.z n a k : 3 2 6 P o če t p ř í lo h : 2 P o če t l i s tů p ř í lo h : 3 V yř i zu j e : I n g.A n d r ea Š tě p á n ko v á T e le f o n : 4 9 9 3 1 8 1 7 8 E - m a i l : s t ep a n k o v a.a n d r ea @ m u d k.cz D a t u m : 0 4.0 9.2 0 1 9 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor výstavby a územního plánování,příslušný jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) dle ustanovení § 6 odst.1 písm.d) zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění platných předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořídil na základě žádosti obce Horní Brusnice vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice.Úřad územního plánování v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) touto veřejnou vyhláškou oznamuje,že zastupitelstvo obce Horní Brusnice vydalo na svém zasedání dne 14.08.2019 opatření obecné povahy – vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice.Vydané opatření obecné povahy – vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice,bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem a na úřední desce OÚ Horní Brusnice.Do grafické části opatření obecné povahy - vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice je možno nahlédnout po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=122590&xuser=124174245768101576&lanG=cs&slozk a=122262&xsekce=122589&detail_claim=109484& nebo na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru VÚP,náměstí T.G.M.38,544 01 Dvůr Králové nad Labem v místnosti č.351 nebo na OÚ Horní Brusn...

Načteno

edesky.cz/d/3234362

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz