« Najít podobné dokumenty

Obec Podbořanský Rohozec - Zápis z 5. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbořanský Rohozec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
Zápis
<br> 2 5/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec,které se konalo dne 2.9.2019 od 18.00 hod.v kanceláři oú <.>
<br> 1.Starosta přivítal přítomné a v 18.00 hod.zahájil zasedání.Konstatoval,že zastupitelstvo je usnášeníschopné.(viz prezenční listina )
<br> 2.Starosta přednesl návrh programujednání a vyzval zastupitele,zda nechtějí program doplnit.Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jaroslava Sloupa a p.Jiřího Kloučka a zapisovatelem p.Šárku Aisbrychovou.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu a určuje ověřovateli zápisu p.Jaroslava Sloupa a p.Jiřího Kloučka a zapisovatelem p.Šárku Aisbrychovou.Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 3.Na základě záměru č.2/2019 navrhl starosta odprodat část parcely č.922/1 o výměře 13 m2 na LV 10001 v k.ú.Podbořanský Rohozec za cenu v čase a místně obvyklou tj.25,- Kč/m2.Cena zohledňuje to,že pro tuto parcelu obec nemá využití a není zasíťovaná <.>
<br> Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru č.2/2019 prodej části pozemku p.č.922/1 o výměře 13m2 na LV 10001 v k.ú.Podbořanský Rohozec jedinému zájemci manželům Paulusovým za cenu v čase a místě obvyklou tj.25; Kč/m2.Cena zohledňuje to,že pro tuto parcelu nemá obec využiti.Náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel —— správní poplatek na kat.úřadu,daň z nabytí nemovitých věcí a vytýčení hranice pozemku <.>
<br> Pro : 5 Proti : O Zdrželi se : 0
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 4.Starosta informoval o žádosti Pavla Rittra o obecní přípojku vody.Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje připojení na obecní vodovod Pavlu Rittrovi čp.22 za podmínek: 1.Žadatel předloží projekt vypracovaný odbornou firmou 2.Připojení na vodovodní řád provede odborná firma v termínu,který určí starosta popř.místostarosta 3.Veškeré náklady si žadatel hradí sám mimo osazení vodoměrem Žadatel uzavře smlouvu o odběru pitné vody s vlastníkem vodovodu tj.obcí
<br> Pro : 5 Proti :O Zd...

Načteno

edesky.cz/d/3233939

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbořanský Rohozec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz