« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Dodatek č.1 !( SOD: 7912220385
<br> „CesU/Boháňka,Vowz“
<br> COLAS CZ
<br> Objednatel a Zhotovitel,společně těž „Strany“,uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):
<br> Článek č.2 PŘEDMĚT DODATKU
<br> Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
<br> 1) Článek č.4 CENA ZA DÍLO,odst.4.1.Po dohodě objednatele a zhotovitele se mění rozsah prací a XXXX dlla takto:
<br> Původní XXXX XXX DPH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 035 044,00 Kč Více/měněpráce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.+ 314 679,40 Kč Cena celkem bez DPH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 349 723,40 Kč DPH 21%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.283 441,91 Kč Cena vč.DPH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 633 165,31 Kč
<br> Položkový soupis více/měněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku <.>
<br> Článek č.3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
<br> 3.1.Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny <.>
<br> 3.2.Tento Dodatek společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Stranami,která se váže k předmětu Smlouvy <.>
<br> 3.3.Obě Strany prohlašují,že si tento Dodatek před podpisem přečetly,že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle,určitě,vážně a srozumitelně,XXXXXX v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> 3.4.Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou <.>
<br> 3.5.Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,každý s platností originálu,z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel <.>
<br> V Boháňce dne: V Hradci Králové dne: 17.4.2019 Za objednatele: Za zhotovitele: ?QSÉQ isouáěm COIÉŠÍŠĚ “» / / MM? / 130 00 „% „„ '._,A;: “z ' | 61
<br> LX) 00271351
<br> Milan Heli r lng.XXX XXXXXX
<br> starosta obce manažer Králověhradeckěho regionu Obec Boháňka oblast Sever
<br> divize Silniční stavitelství
<br> COLAS CZ,as.Přílohy:
<br> - příloha č.1 — položkov...

Načteno

edesky.cz/d/3233230


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz