« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška _MZe

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska.pdf
„1 419— 2019,-
<br> Minísterstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 4150812019—MZE-16212
<br> Spisováznačka.: 14LH1744512019-16212 i a II"
<br> ci.: osa ilillllfllilliliillllll IIII |||I||| 0013313939553
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková.CSc <.>
<br> Telefon: 221812748
<br> E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů.věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.28911995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s g 171 a násl.zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 9 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.18918I2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 529 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.14912003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa a kzalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčnim materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím dotčena.“
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918l2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá...

Načteno

edesky.cz/d/3232712

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz