« Najít podobné dokumenty

Město Pacov - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/128, II/150, III/1272 a III/1273 - oprava sil. II/150

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-10073.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova@mestopacov.cz
<br>
<br> Č.j.MP/10429/2019/OD/Pa
<br> Spis.zn.: OD.10073/2019/Pa Pacov,dne 2.9.2019
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon),na základě žádosti od společnosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové
<br> Dvory 74,586 01 Jihlava,zastoupené p.Milanem Šerým podané dne 22.8.2019,po předchozím
<br> písemném stanovisku Policie ČR,dopravního inspektorátu,Pelhřimov ze dne 22.8.2019 pod č.j <.>
<br> KRPJ-92033-2/ČJ-2019-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 <,>
<br> písm.c) zákona,v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád),vydává:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/128,II/150,III/1272 a III/1273 z důvodu uzavírky
<br> silnice II/150 v km 31,509 – 33,387 pro provádění stavebních prací na opravě komunikace – pokládka
<br> dvouvrstvého mikrokoberce <.>
<br> Termín: od 7: 00 hodin 9.9.2019 – do 18:00 hodin 4.10.2019.Nedílnou součástí tohoto opatření je
<br> DIO – přechodné úpravy provozu.Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy.Dopravní značení
bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
<br> bude splňovat požadavky ČSN E...
SKM_C224e19090214391.pdf
“maul-W! “H“.<.> h (nn __.mn-n Manu.: “WWW.::-:.<.>.<.>.mnu,<.> ;.<.> <.>,<.>.Uu- "' W 11.0 _.ů \_ Onum-“fl „___ \\ _.<.>.<.> „ “M.-__._ \\.„.:.„ir "._ _ _ __F,\ f' "'.: _“1 mawa “ “'“ -“," L—.' " * Jam.<.>,—._." ' “\ nws/\ Hill'st aovm|$\ \ _ „.n—.<.>,*.<.>
<br> cum-nam 'oWulx w unum-z us mam n Imm lunmop mlh-ms (z wa „„ s npllltll n nule-mmm wu magnum-m;."pr “
<br> sNammauz awsma' wangwnmm ran—mym w- 3 wavvwz mmm mrwms „„ či) mg;—mz mmm amu-IQBHQ.<.> <.>
<br> (IN-WS) mocnina?
<br> Ug“ muzu nuopma >< Apďooau fumnm !:iudgl A
<br> nhl L'? :muiupaho Iman zemu Murm- md "uuu-naha M 9m immo wwmm iw
<br> '.<.> AEAVLE MNTIDAOJ S TEULZOA DNM" '.sna V AMVLŠ 'IBGťZOn OWIW“
<br> "" ' i? m
<br> oxsnmsgg
<br> ÍšL
<br> „mu—„
<br> %.<.>
<br> m5 laws-u 3.1
<br> pamxm
<br> Auguenox
<br> 0 56h wap.' !
<br> 609
<br> znnald mnu uld Lace: - Bos'l: un: A 09:1“ 15 nesl.! Mun-zn.MD mozsu'zz- Bluran'an'wazawo leušu !( „,;u :) ] N.CNGA$?Q* “!|-I'd“ esun :EB/WAS Učil“ ? d \ | VdVla $ ON Aoua|er *
<br> ETAPA || <.>
<br> blupml <.>
<br> ___ <.>
<br> ILLY nudu“
<br> Šťhír'“
<br> Čáslavsko
<br> m
<br> % &
<br> 37353“ uozoa -
<br> Šemřuv Mlyn
<br> ) f***; ““i“ „' A ' f_i Pacá
<br> % 7 67.9
<br> STAVBA: “1150 Kopaniny - Čásiavsku
<br> TERMEN OMEZENÍ: 23.09.2151 9 - 04.1 02019 úseiv.sil."1150 v km 31.505 - 33,381.kde budnu pmhlhai dokonána-e déka úseku: 1578 m
<br> LEGENDA (snu-ce)
<br>.m PŘECHDDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> © -=- STAVAJIcI DOPRAVNíZNAČENI
<br> ©.a- STAVAJĚCÍ DOPRAVNIZNAČENÍ -DOCA$NĚ ZNEPLATNÉNÉ
<br> 1) Veškeré aopravnl tančení bude remizovala v souřadu s TF 1568 2) Blmllcl dnpravni znaceni v rnrporu se značenlm bude zakryta zneplalnůnc
<br> - "-—-—q m—H
<br> ď/Z/ýf/ý „ČÍM/___;
<br> „???/f) MW
<br> * M51- „.'," “Ma
<br> ED
<br> a
<br> ?
<br> i

Načteno

edesky.cz/d/3231967

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz