« Najít podobné dokumenty

Obec Benešov - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o přezkumu hospodaření
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> Svan.: s - JMK 88229/2018 OKP c.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2019
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce BENEŠOV,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 30.srpna 2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 27.května 2019.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení čj 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Benešov Benešov 122,679 53 Benešov
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X Zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXX XXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.července 2018,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5...
Výkaz zisku a ztráty
Licence: A05J XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 00279927
Název: Obec Benešov 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 9 744 945,49    7 373 103,72   
<br> I.Náklady z činnosti 6 404 952,50    5 397 984,82   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 273 271,26    188 992,41   
<br> 2.Spotřeba energie 502 181 592,61    230 166,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 615 876,00    1 064 950,30   
<br> 9.Cestovné 512 12 212,00    12 522,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 20 726,00    21 163,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 938 537,12    886 085,50   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 420 954,00    1 214 718,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 450 391,00    398 184,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 122,64    2 574,04   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538     248,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     0,55   
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 22 230,00    17 315,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 03.06.2019 14h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: A05J XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé obd...
Výkaz FIN za rok 2018
Licence: A05J XCRGBA1A / A1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  13 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Benešov 
122
<br> 679 53  Benešov
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00  2 654 000,00  2 653 977,16 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 45 000,00  65 000,00  58 869,65 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00  387 300,00  232 850,62 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00  2 139 500,00  2 139 400,79 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 173 000,00  191 600,00  191 520,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 900 000,00  5 255 800,00  5 255 781,26 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
  5 000,00  3 393,50 
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa   300,00  257,20 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom <.>
<br> odpadu
340 000,00  390 000,00  346 983,00 
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 25 000,00  25 800,00  25 800,00 
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 000,00  32 000,00  31 925,00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00  5 000,00  3 950,00 
0000 1361 Správní poplatky 21 000,00  26 600,00  26 000,00 
0000 1381 Daň z hazardních her   70 000,00  61 403,23 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.20 000,00  20 000,00  38,18 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 370 000,00  466 800,00  466 747,34 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   56 300,00  56 237,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 238 000,00  301 800,00  301 800,00 
0000 ...
Rozvaha 2018
Licence: A05J XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 00279927
Název: Obec Benešov 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 117 916 626,18  23 197 857,47  94 718 768,71  82 832 581,89 
<br> A.Stálá aktiva 111 934 744,78  23 190 381,97  88 744 362,81  77 421 063,83 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 560 941,30  339 578,30  221 363,00  230 191,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 296 591,30  296 591,30     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 264 350,00  42 987,00  221 363,00  230 191,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 111 342 770,48  22 850 803,67  88 491 966,81  77 190 872,83 
<br> 1.Pozemky 031 4 874 662,68    4 874 662,68  4 828 872,14 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 86 431 747,94  18 826 271,67  67 605 476,27  62 427 164,45 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 6 689 763,81  1 628 886,00  5 060 877,81  5 273 489,81 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 395 646,00  2 395 646,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 10 950 950,05    10 950 950,05  4 657 446,43 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036       3 900,00 
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Ma...
Příloha územní samosprávné celky
Licence: A05J XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2018
IČO: 00279927
Název: Obec Benešov 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Obec Benešov pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná její činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2014 účetní jednota bere na vědomí změny právních předpisů upravujících oblast účetnictví územních samosprávních celků platných od 1.1.2014. Vyhláška  č. 410/2009 Sb <.>, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb <.>, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novelizace proběhla vyhláškou č. 473/2013, ze dne 20. prosince 2013. Vyhláška č <.>
312/2014 Sb <.>, o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR - konsolidační vyhláška. Novela vyhláška č. 362/2014 Sb <.>, o rozpočtové skladbě - část nabývá účinnosti od 1.1.2016 a další změny
pro rok 2016 - vyhláška č. 56/2016 Sb <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování investičního a neinvestičního majetku, drobného majetku a zásob se řídí Směrnicí o oceňování majetku vydanou Obcí Benešov. Odepisování majetku je stanoveno směrnicí o
odepisování majetku vydanou Obcí Benešov a to za období - každé čtvrtletí daného účetního roku.  Peněžní fond - sociální fond je účtován výsledkově a použitím účtů 548 či 648.  V 4. čtvrtletí 
letošního roku byly prodeje pozemků účtovány reálnou hodnotou, to je stanovená cena pozemků (cena uvedená v inventarizaci pozemků ve vlastnictví obce) a stanovená prodejní cena pozemků
(cena stanovená v kupní smlouvě). Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány na účtech 556 0384/192 0384 - jedná se o poplatky za odpady, které jsou  neuhrazené občany.  Opravné položky
k pohledávkám jsou účtovány na účtech 556 0319/192 0319 - jedná se o poplatky za psy.  Na účtu 112 - zásoby jsou účtovány zůstatky pohon...
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Licence: A05J strana 1/ 14 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Obec Benešov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2018
<br>
<br> (v Kč)
<br> Sestavený ke dni 31.12.2018
Vyvěšeno: 03.06.2019
Vyvěšeno dálkovým přístupem dne: 03.06.2019
Sejmuto:
Vypracovala: XXXX XXXXXXXX,účetní
Schválil: XXXXXXX XXX,starosta
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.05.2019 10h57m18s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00279927
<br> název Obec Benešov
<br> ulice,č.p.122
<br> obec Benešov
<br> PSČ,pošta 679 53
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 516 467 324
<br> fax 516 467 324
<br> e-mail info@benesov-u-boskovic.cz
<br> WWW stránky www.benesov-u-boskovic.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: A05J strana 2/ 14 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.05.2019 10h57m18s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 9 127 000,00 11 734 700,00 11 498 896,93
<br> Nedaňové příjmy 2 493 600,00 2 792 800,00 1 016 791,34
<br> Kapitálové příjmy 1 178 000,00 1 178 000,00 175 700,00
<br> Přijaté transfery 278 000,00 3 455 000,00 5 491 983,63
<br> Příjmy celkem 13 076 600,00 19 160 500,00 18 183 371,90
<br>
<br> Detailní ...

Načteno

edesky.cz/d/3224701

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz