« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Veřejnoprávní smlouva - dotave Základní umělecké škole Klimkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dle zákona č.250/20005b,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> níže uvedeného dne,měsíce a roku,mezi:
<br> Město Klimkovice
<br> sídlo: Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> IČO: 00298051
<br> DIČ: cz 00298051
<br> zastoupeno: XXXXXXXX XXXXX,starosta města tel: XXX XXX XXX
<br> e-mail: starosta©mesto-klimkovice.cz
<br> číslo účtu,bankovní spojení: 27-176 476 9359/0800,Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Klimkovice
<br> - dále jen „poskytovatel nebo poskytovatel dotace“ a Základní umělecká škola Klimkovice,Lidická 5,příspěvková organizace Sídlo: Lidická 5,742 83 Klimkovice IČO: 62330420 Zastoupeno: MgA.XXXXX XXXXX,ředitel školy tel: XXX XXX XXX číslo účtu,bankovní spojení: č.ú.: 2000919606/2010,Fio banka,a.s.dále jen „příjemce nebo příjemce dotace" - všichni dále jen „účastníci smlouvy,smluvní strany nebo strany této smlouvy"
<br> Článek 1.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace neinvestiční dotaci ve výši Kč 100 000,- slovy: stotisíckorunčeských — dále jen „dotace“,která bude vsouladu stouto smlouvou poskytnuta převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy <.>
<br> Příjemce dotace se zavazuje poskytnutou dotaci přijmout a použít jí výlučné vsouladu stouto smlouvou <.>
<br> Článek II Účel dotace
<br> Dotace může být příjemcem použita výlučně za účelem pořízení nových židlí do koncertního sálu <.>
<br> Příjemce dotace se zavazuje poskytnutou dotaci použít vsouladu sjejím účelem nejpozději do 15.11.2019 <.>
<br> Článek III Práva a povinnosti účastníků smlouvy
<br> Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace,a to na použití dotace dle účelového určení stanoveného touto smlouvou a na faktickou realizaci této činnosti.Příjemce se zavazuje při kontrole předložit všechny potřebné účetní a jiné doklady <.>
<br> Příjemce se zavazuj...

Načteno

edesky.cz/d/3222691


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz