« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.8.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 26.8.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> b;.ogfram jednání: ].Úvod
<br> !“J
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> Výběr dodavatele na opravu silnice v zahradách
<br> „ts-_.<.> <.>
<br> Kanalizace — odkup pozemků pod zamýšlenými přečerpávacími stanicemi Různé
<br> Diskuze
<br> “HJ E\ Ut
<br> Závěr
<br> ad.!.!: Úvod
<br> Starostka přivítala přítomná konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem.ZO schvaluje program jednání
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O
<br> gg.2.): Rozpočtovč opatření-cí 8 Výdaje byly navýšeny na opravu silnice v zahradách.příjmy byly navýšeny na daních z příjmu fyz.osob a na XXXX z přidané hodnoty.Rozpočtové opatřeníje vyrovnané <.>
<br> 2.0 schvaluje rozpočtové opatření č.8
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 ad.3.): V ýběr dadavatele na opravu sítnice v zahradách
<br> Obec oslovila 4 možné zhotovitele opravy silnice v zahradách na pozemku Sl 119 a Sl lilřk od 3 zhotovitelů nasledne obdržela cenovou nabídku.Do druhého kola postoupily 2 nabídky.ZO žádá o doplnění informací o termín realizace rozpis položek prací.ZO předpokládá úpravu cesty na pozemku Sl „9 a St XXX do podzimních pliskanic <.>
<br> ggg.- Kanařízace — odkup pozemků pod zamýšlenými přečerprívacímí „rtgnícemi
<br> - připravují se podklady pro vydání územního rozhodnutí,kjíž podepsaným smlouvám se ještě zajištují podpisy na mapovém podkladu,kdejc vyznačena trasa kanalizačního řadu v_iednotlivých pozemcích <.>
<br> - proběhlo jednání o odkupu pozemků pod zamýšlený-mi přečerpávacími stanicemi,v obci mají být 2 tyto podzemní stanice,majitelé navrhli cenu 60,- Kčfmi.s tím,že obec připraví geodetické zaměření poz...

Načteno

edesky.cz/d/3222047

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz