« Najít podobné dokumenty

Obec Řetová - Zápis ze zasedání ZO dne 28.8.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řetová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc00189520190829135146.pdf [1,11 MB]
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Řetová konaného dne 28.8.2019 od 19:00 hodin na obecním úřadě v Retové <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Řetová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce Ing.Hanou Šafářovou („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s š 92 a 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění po dobu nejméně 7 dní,a to od 20.8.2019 do 28.8.2019.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1) konstatovala,že je přítomno 6 členů zastupitelstva,(z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),zastupitelstvo je proto usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu místostarostu obce a zapisovatelem Hanu Šafářovou.K návrhu nebyly vzneseny žádne' proti návrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 0 Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> 1) Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Řetová a Miloslavou Večeřovou na směnu pozemků
<br> 2) Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Řetová a Jaroslavou Renčínovou na prodej pozemku 1314/5 <.>
<br> 3) Oprava sítí a kabin fotbalového hřiště
<br> 4) Zabíjačka zajištění obsluhy stánků,program
<br> 5) Rozpočtová změna č.7
<br> 6) Vypovězení smlouvy s nájemcem pohostinství U čápa a obecního bytu
<br> 7) Záměr obce pronájmu obecního pohostinství
<br> 8) Záměr obce pronajmout byt v č.p.49
<br> 9) Změna provozního řádu hřiště
<br> 10)Různé
<br> 11)Diskuse
<br> 12)Záv...

Načteno

edesky.cz/d/3221706

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řetová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz