« Najít podobné dokumenty

Obec Hostějov - Schválený závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Hostějov 2018
<.> <.>,""
<br> II
<br> Odbor ekonomický
odděleni kontrolní
<br> datum
<br> 28 května 2019
pověřená úřední osoba
<br> lvana Šebestová
<br> Obec Hostějov
Hostějov 3
687 41Medlovice
<br> číslo jednací
<br> KuZL 4517312018
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> spisová značka
<br> KUSP 4517312018 EKo
<br> Krais}tý úřad
ZlínskÉho kraie
<br> Zpráva č.43712018/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hostějov,lC: 00362166
<br> za rok 2018
<br> přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 27.5.2019 - 28.5.20í9 (jednorázové přezkoumánÍ)
<br> na záKladě zákonač,42ot2oo4 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŮ a
<,> dobroÝolných svazků obcí.Kontrola byla zahá4ena dne 27.5.2019 předáním pověřenÍ ke kontrole a
<br> ukončena dne 28.5.2019 podle § 18 zákona č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br> Misto iprovedeni přezkoumáni:
<br> ::il;a <.>
Hostějov
<br> 687 41 Medlovice
<br> Přezkoumání vykonal
kontrolor pověřený řízením přezkoumání lvana Šebestová
<br> Pbgc HostOlov zastupovaly:
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
účetní XXXXXXXX XXXXXXXXX od X.X.XXXX
účetní Dana Hrušt'áková do 30.6.2018
<br> Krajský úřad Zlínského kra.ie
tř.lbrnáše Bati 21 <.>
761 9l) Zlítl
<br> tť:: lo8qtl20
tcl.: 577 043 206.1irx: 577 043 202
e-nrai l : pocl.atelna,i:r,kr.zJ insk1,<,> cz.rvrvw.kr-zlinsk1".cz
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Rozpočtová
opatření
<br> §Chválený
rozpočet
<br> středňědobý
výhled rozpočtu
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 1.3,2018 do 17.3,2018 vhodným způsobem
a ve vhodném rozsahu 15
<br> -dnů
přede dnem jeho projednánív zastupitelstvu obc,e
<br> na internetových stránkách obce a na úřední desce v souladu s § 1'| odst,3)
zákona 250/2000 Sb,<,> v platném znění <,>
<br> Rozpočet obce Hostějov nebyl schválen před l.lednem rozpočtového roku,jeho
<br> roz§očtové hospodařéní ...
Závěrečný účet za rok 2018
Obec Hostějov Závěrečný účet za rok 2018
<br> Qbec Hostějov
<br> Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Název Obec Hostějov Adresa Hostějov
<br> * 68741 Hostějov IČO 00362166
<br> Právní forma Zatím neurčeno
<br> Telefon 573902064
<br> E-mail obec©hostejov.cz
<br> l.Rozpočtové hospodaření- detaílne Rozpočtové hospodaření - sumárně -»' ' Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> KEO-W 1.11.290
<br> Obec Hostějov KEO-W 1.11.290 / Uc159
<br> ' Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R 1 J M v Položka Skutečnost 5213213; % 32:3; % Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl ' 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 119 225,07 105 000,00 113,55 120 000,00 99,35 774,93 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 2 721,94 2 000,00 136,10 3 000,00 90,73 278,06 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 10 740,17 8 000,00 134,25 11 000,00 97,64 259,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 98 546,09 104 000,00 94,76 99 000,00 99,54 453,91 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 180,00 30 000,00 77,27 24 000,00 96,58 820,00 1211 Daň z přidané hodnoty 243 034,33 210 000,00 115,73 244 000,00 99,60 965,67 _ 1341 Poplatek ze psů 742,00 1 000,00 74,20 1 000,00 74,20 258,00 1361 Správní poplatky 150,00 1 000,00 15,00 1 000,00 15,00 850,00 1381 Daň z hazardních her 2 825,52 2 000,00 141,28 3 000,00 94,18 174,48 1511 Daň z nemovitých věcí 108 379,66 105 000,00 103,22 109 000,00 99,43 620,34 Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY 609 544,78 568 000,00 107,31 615 000,00 99,11 5 455,22 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl » 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 597,50 64 000,00 127,50 84 000,00 97,14 2 402,50 2119 Ostatní příjmy Z vlastní činnosti 2 745,00 130 000,00 2,11 3 000,00 91,50 255,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 411,00 25 000,00 101,64 26 000,00 97,73 589,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 33 599,00 34 000,00 98,82 34 000,00 98,82 401,0...
výkaz zisku a ztráty 2018 Hostějov
ú-J4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY úzeuruísRruospRÁvruÉ celxy,svAzKy oscí,ReclottÁt-Ní Rnoy nrotoruů souonžruosrl obec Hostějov.lČo 00362166; Hostějov 3,687 41 Hostějov právní forma,zatím neurčeno předmět činnosti,sestavený k 31.12.201B (v Kč,s přesností na dvě desetinná mista) Okamžik sestavení: 13.2.2019 u 11,<.> 29 í oBDoBí lvlinulé 4 Název položky účet 1 Běžné 3 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavníčinnost HoSpodářská činnost A.NAKLADY CELKEM 958 830,74 660 337,86 l.Náklady z činnosti 923 550,74 623 696,86 1,Spotřeba matel álU 50] 27 465,00 1 0 789,00 2,Spotřeba energie 502 95 509,02 103 460,10 3 Spolřeba jiných neskladovatelných dodáVek 503 4,Plodané zboži 504 5 Akt Vace dlouhodobého majetku 506 6 Akt Vace oběžného majetku 507 7.Změna stavu Zásob Vlastni Výloby 508 B,oplary a udržování 511 59 1 88,34 22 499,o0 9.cestoVné 512 2 920,00 6 043,00 ']0 Náklady na teptezentac 513 4 2a5,oo 4 377,0o ] i Aktivace Vn troorgan začnich sluŽeb 516 1 2,ostatni služby 51B 1 31 045,38 132 941 76 ']3,MZdoVé náklady 521 356 892,00 201 551,00 1 4.Zákonné sociálni po]ištěni 524 64 626,00 35 579,00 T 5.Jiné sociáini po] šténi 525 806,00 340,00 16 Zákonné socialni náklady 527 3 690,00 1 490,00 1 7.Jiné sociálni náklady 528 1B.Daň s lnični 531 1 9,Daň Z nemovi|osti 20.Jiné dané a poplatky 160,0o 1 060,00 22.Smiuvni pokuty a úroky Z prod|eni 541 23,J né pokuty a penále 542 24.Dary a j ná bezúplatná předání 543 1 B1 5,00 497,00 25.Prodaný mater á| 544 26 lý]anka a škody 547 27,Tvorba fondů 54B 28,odpisy dlouhodobého majetku 55í 57 901,o0 57 907,00 29,Plodaný dlouhodobý nehmolný ma]etek 552 30,Prodaný dlo!hodobý hmotný majetek 553 31,Prodané pozemky 554 32.TVorrja a ZůčtoVání rezery 555 33 Tvorba a zúčtováni opravných položek 556 34.Náklady Z Vyřazených pohledáVek 35 Náklady Z drobného dlouhodobého ma]etkU 55B 1 1 1 268,00 39 1 83,00 36,ostatni náklady Z č nnosti 549 5 9B0,00 5 9B0.00 ll.Finančni náklady 1,Piodané cenné papíry a podj y 561 2 l]roky 562 3 KurZoVé Ztráty 563 4 Náklady z přec...
VÝKAZ FIN 122018 obec Hostějov
\
<br> a,100 151 1
<br> I\4 inisterstvo financí Fin 2-12M
vÝxaz pRo HoDNocENi pLNĚNi nozpočru
<br> ÚzeunícH sAMospRÁvNÝcH cELKů,DoBRovoLNÝcH svAzKů oBcíA REGloNÁLNicn nlo
sestavený k31.12,2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX |čo
<br> XX XXXXX X XX
<br> Název a Sídlo účetníjednotky : obec Hostéjov Hostějov 3,687 41 Hostějov
<br> l,RozPočrovÉ pŘí.ltvtY
Paragraf Položka Text
<br> a
<br> t'
<br> \ <.>
<br> Schvá len ý
roZpočet
<br> RoZpočet
po změnách
<br> Výs|edek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z přílmů fyzických osob placená plátcl !,J05 000,00 1 13.55 1 20 000,00 99,35 119 225,07
0000 1112 Daň z příjmů fyzrckých osob placená poplatníky 2 000,00 1 36,1 0 3 000,00 90,73 2 721,94
0000 1113 Daň z přílmů fyzických osob vybiraná srážkou 8 000,00 134,25 1 1 000,00 97,64 10 740,17
0000 1 121 Daň z přijmů právnických osob
<br> 1 04 000,00 94,76 99 000,00 99,54 98 546,09
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000,00 77,27 24 000,00 96,58 23 1 80,00
0000 121 1 Daň z přidané hodnoty 21 0 000,00 1 1 5,73 244 000,00 99,60 243 034,33
0000 1341 Poplatek Ze psŮ 1 000,00 74,2a 1 000.00 74,20 742,00
0000 1 361 SpráVni pop]atky 1 000,00 15,00 1 000,00 15,00 1 50,00
0000 1 38] Daň z hazardních her 2 000,00 141,28 3 000,00 94,1 8 2 825,52
<br> Daň z nemovitých věcí / 105 000,00 103,22 1 09 000,00 99,43 1 08 379,66
0000 41 1 1 Ne nVest př],transfery z všeob pokl,správy stát rozpočtu /.26 000,00 215,38 56 000,00 100,00 56 000,00
0000 41 12 Ňe nV přl] transfery Ze st,rožp.V rámci souhrn dotaČ.Vzta 60 900,00 100,00 60 900,00 1 00,00,/,60 900,00
0000 41]6 oStatni ne nVest č,přijaté transfery Ze stát,rozpočtu 0,00 0,00 1 14 000,00 1 00,00
aoaa 4222 nVes1 čni př]jaté transfery od krajŮ 0,00 0,00 80 000,00 100,00 80 000,00
0000 654 900,00,l40,55 925 900,00 99,41 920 444,78
000 140,5t 99,41
<br> 1 039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 1O0,0o| 1O Ooo,o0l 100,00 1O O00,0o
í 039 ostatní záležitosti lesního hospodářství
<br> 1 0 000,00 100,00...
Účetní závěrka za rok 2018
Účetní závěrka za rok 2018
<br> Na základě novely zákona o obcích podléhá schválení účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni.Podkladem ke schválení jsou výkazy — rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha výkaz Fin 2—12,sestavené k 31.12.2018 <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy 568 000,-- 615 000,-- 609 544,78 Nedaňové příjmy 257 000,-- 158 000,-- 151 662,13 Přijaté transfery 86 900,-- 310 900,-- 310 900,-- Emmy celkem 911 900,-- 1 083 900,-- 1 072 106,91 Plnění rozpočtu výdajů Běžné výdaje 909 900,-- 839 900,-- 808 180,54 Kapitálové výdaje 2 000,-- 271 000,-- 269 732,-- Yýdaje celkem 911 900,-- 1 110 900,-- 1 077 912,54 Financování
<br> Změna stavu účtu 8115 0,-- 27 000,—- 5 805,63
<br> Stavy peněžních prostředků
<br> Základní běžný účet 696 745,23 Póldadna 5 575,-— Majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 91 448,-- Dlouhodobý hmotný majetek 4 282 458,80
<br> Dlouhodobý fmanční majetek 10 ono,--
<br> Podrobné členění je součástí Výkazu pro plnění rozpočtu (Fin 2-12) nebo v inventarizaci majetku.K nahlédnutí každé úterý 8.00 - 13.00,14.00 — 16.00 hod <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX Statutární zástupce: Vaculíková A <.>
<br> /
<br> %/ %WŽWQ
<br> Vyvěšeno dne: 30.5.2019
<br> “'
<br> Sňato dne: 30.06.2019
Rozvaha 2018 obec Hostějov
RozVAHA
ÚzeruruísnuospRÁvtvÉ celxy,svAZKy ogcí,neclottÁt-tlí Rnoy nectoruů souoRžruosrl
<br> obec Hostějov,lČo oosozloa Hostějov 3,687 41 Hostějov
právní forma zatím neurčeno
<br> předmět črnnosti <,>
<br> sestavená k 31.12,2018
<br> (v Kč,s přesnoStí na dVě deSetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 11 29
1 2 D 4
<br> Název položky SU
účerNí osoosí
<br> sĚžNlÉ
MlNULÉ
<br> BRUTTO KoREKCE NETTO
AKTlVA CELKEM 5 273 134,03 1 982 523,37 3 290 610,66 3 0,13 007,29
A.stálá aktiva 4 383 906,80 1 982 523,37 2 401 383,43 2 ?35 384,43
l.Dlouhodobý nehmotný majetek 91 448,00 91 448,00 0,00 44 400,00
<br> 1,Nehmotné v}sledky výzkumu a vývole 012
2.Software 013
<br> 3,ocenitelná práVa 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 91 448,00 91 448,00
6.ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 44 400,00
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 4 282 458,80 1 891 075,37 2 39í 383,43 2 180 984,43
1,Pozemky 031 387 284,10 387 284,10 387 284,10
2.Kulturni předměty 032
<br> 3,Stavby 021 2 975 092,7a,l 012724,00 1 962 368,78 1 749 757,/8
4,Samostatné hmot.movité Věci a soubory hmot.movitých Věcí 022 46 386,55 17 656,00 28 730,55 30 942,55
5.Pěstitelské celky trvalých porostŮ 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek a28 860 695,37 860 695,37
7.ostatni dlouhodobý hmotný majetek 02s
8,Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 13 000,00 13 000,00 1 3 000,00
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
10,DloUhodobý hmotný majetek určený k procleji 036
<br> lll,Dlouhodobý finanční majetek 10 000,00 0,00 1 0 000,00 1 0 000,00
].ilajetkoVé účasti V osobách s rozhodujicím Vlivem 061
<br> 2.N,<,> la]etkové účasti V osobách s podstatným VliVem 062
<br> 3,Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4,Dlouhodobé pŮjčky 067
<br> 5.Terminované Vklady dlouhodobé 068
<br>...
Příloha k rozvaze 2018 obec Hostějov
pŘíloHn ruí sRnnospnÁvruÉ cELKy,svAzKy oeci,ReotoruÁlruí nnoy RecloNů souoRžruosrl obec Hostějov; tČo oosoztoo; Hostějov 3,687 41 Hostěiov zatím neurčeno předmět činnosti: sestavena k 31,12.2018 (V Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 11:30 nemá informaci o skutečnosti,která by znamenala ukončení činnosti ],',<,>,l !iií }:]i\'li#li: *!"i',*!,'.<.>,<.> <.>,<,> :,rilr.:,i,l',A.2,lnformace podle § 7 odst.4zákona majetek vedeme v pořizovací ceně,drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně,zásoby v,<,> <.>,<.>.ceně,metoda "B" i,],ťl i.:í'"',#i,+!bo al'" ;}' r§dd[#fi|:{e !íilli!{,l; <.>,lt;;il,i§.14]i;!á ||].j i.<.> 4-,:.' " ].; ],],j,ij]ii i,<.>,| {:1,i,<.> l,ii] A.1.lnformace podle § 7 odst.3 zákona A.3.lnformace podle § 7 odst.5 zákona !] ]] ;,<,> 1.] "i:,],: ii i- };'iF,ťr.d A,4.lnformace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvaho!rych uctu P oLaŽK; číslo Název SU c:i.<.> P,l.Maietek a závazky účetní jednotky 0,00 1,Jiný drobný dlouhodobý nehmotný ma]elek 901 2,Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledáVky 905 9064.Yyřazené závazky 9095,ostatnímajetek 0,000,0 0P.l|.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.ávazky z transferú 1.Krátk,podm.pohledávky z předfinancování transferú 911 I 9122,Krátk.podm.ZáVazky z předfinancován í transferů 3.Krátk.podm,pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podm.záVazky ze zahraničních transferů 914 9155.ostatní krátk.podm.pohtedávky z transferů 9166.ostatní krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 9211,Krátk,podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 9222,Dlouh.podrn.pohled.z důvodu úpl,užívání majetku jin,osobou 9233,Kr.podm,pohl,z důvodu užív,maj.j osobou na záki,sm1,o výp,9244.Dl,podm,pohl.z důvodu uživ,maj,1,osobou na zákl,sm1,o výp.9255,Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z ],dův,9266,Dlouh.podm-pohl,z důvodu užívání majetku j,osobou z j,dův,0,00 0,00P.lV.Další pod...

Načteno

edesky.cz/d/3219669

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz