« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace dopravního značení
HA
BŘ
INA
<br> HA
BŘ
INA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HABŘINA
HA
BŘ
IN
A
<br> HA
BŘ
INA
<br>
Stránka 1
Stránka 2
Stránka 3
Stránka 4
Stránka 5
Stránka 6
Stránka 7
Veřejná vyhláška
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 02.08.2019    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-24430/DS/2019-4 (VA)    
<br> VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
LINKA | MOBIL: 356
<br> 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 09.08.2019
<br> Počet listů:  4 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na
základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,Závod Čechy
východ,oblast Čechy střed,IČO: 45274924,Piletická 498,503 41 Hradec Králové,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Hradec Králové,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-79583-2/ČJ-2019-
050206 ze dne 8.srpna 2019
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/33 v úseku od křižovatky silnic I/33 a III/2857 v obci Holohlavy po křižovatku silnic
I/33 a III/30810 při místní části Semonice obce Jaroměř,dle grafického znázornění v příloze <.>
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveď...

Načteno

edesky.cz/d/3219247

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz