« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Sdělení o ukončení posuzování záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o ukončení posuzování záměru
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> váš dopis zn.: dle rozdělovníku
ze dne:
naše značka (č.j.): KUKHK–21695/ZP/2019
<br> vyřizuje: Ing.Věra Tomková
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství /
<br> EIA,IPPC a technické ochrany
životního prostředí
<br> linka | mobil: 495 817 674
e-mail: vtomkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> datum: 19.08.2019
<br> počet listů: 1
počet příloh: 0 / listů: 0
počet svazků: 0
sp.znak,sk.režim: 208.3,V10
<br> Sdělení o ukončení posuzování záměru „Zvýšení kapacity zařízení na sběr a demontáž
autovraků“ podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona,vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,v souladu s ustanovením § 23
odst.2 zákona,sděluje informaci o ukončení posuzování záměru „Zvýšení kapacity zařízení
na sběr a demontáž autovraků“ zařazeného v kategorii II,bodu 55,přílohy č.1 zákona <.>
<br> Posuzování záměru je ukončováno na základě žádosti oznamovatele,kterou krajský úřad
obdržel dne 16.08.2019 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky,tj.město Holohlavy a Královéhradecký kraj,žádáme
o zveřejnění této informace na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů <.>
Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému úřadu (tj.krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu <.>
<br>
<br> 2
<br> Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
České informační agentury ...

Načteno

edesky.cz/d/3218491


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz