« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
/
<br> Veřejnoprávní smlouva o posm tnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pomezí nad Ohří číslo: 6/2019
<br> \nxmicnn dle čiší) u misi.nikomu C:.5002004 Sb.<.> sprnxnl i'zid)
<br> EHC/ll
<br> Puslqw.“xl-gm dotu-e: ()bcc PUIIICLÍ nad Uhři se sídlem: Pomezí nad Ohří 18.350 02 Cheb zastoupeny: lng.Radkem Tlačilem.staroslou 16: „0572730 bankovní spoji.-ni: 14727331.()100
<br> [Llillť jen „poskytovatelh
<br> Pl-ljťlTIL'L'Í ; dotace: Patrik l'lric
<br> (dále len.<.> přijemcc“_)
<br> [.Předmět smlouvy
<br> l.? Posl-.'„M'Lllcl poskytnu pí'iicmci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll.».Ill.uC-clmou ncimesličm dotací z.rozpočtu obce 0 výši 150.000,- Kč <,>
<br> (slu' slnpnclcůll lxlclu M*LlnCUSlx \ (lil
<br> Dol-„::.<.> - jc posl\'_\lo\nn.i pi'iicnici dnt-noc na Vf Rehabilitační pobyl \“ Medical center Adeli <,>
<br> i J
<br> Sim uiaxlw (\ iy.znam i
<br> 1.3 lJoby “inde osmáci-nen od H.O„EUW- (l.lU.20lq ll.Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 Posl; Lovalel se z.;nnzuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku I.na účet :“ Í'EICIUCC uvedený \ z.;ii'iluvi této smlouvy do 30 dnů po nabyli účinnosti této smlouvy <.>
<br> III <.>
<br> Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> 3.1 Vyúčtování dotace předloží příjemce nejpozději do 15.1 1.2019
<br> Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na projekt/akci uvedenou v čl.1.této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur (či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení,přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv.zálohové faktury) <.>
<br> 3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení <.>
<br> 3.4 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce <.>
<br> IV <.>
<br> Sankce
<br> 4.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením © 22 zákona č.250/2000 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3217152


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz